Høyringssvar frå Statens vegvesen

Dato: 10.11.2021

Vi viser til høring sendt fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet 12. august 2021.
Under følger Statens vegvesen sine kommentarer til forslagene som er på høring.

a) Unntak fra plikten til offentlig utlysning av stillinger for personer med funksjonsnedsettelse mv.

Statens vegvesen støtter forslaget om unntak fra plikten til offentlig utlysning av stillinger for person med funksjonsnedsettelse som definert i § 4 eller fravær fra arbeid, utdanning eller opplæring som definert i § 4 a i midlertidig stilling med lønnstilskudd i inntil to år. Arbeidsgiverfunksjonen støtter departementets vurdering om at personer i slike stillinger ikke kan ansattes fast uten utlysning.

b) Unntak fra plikten til offentlig utlysning ved fast ansettelse av midlertidig ansatt

Statens vegvesen er i enig med departementet i at unntak fra plikten til offentlig utlysning ved fast ansettelse av midlertidig ansatte slik departementet foreslår, vil innebære en forenkling for statlige virksomheter, dog i et begrenset antall tilfeller. Endringen er videre en innskrenkning i kvalifikasjonsprinsippet.

Den foreslåtte bestemmelsen har noe begrenset praktisk betydning, da den midlertidige stillingen, som den ansatte er ansatt i, må ha vært kunngjort offentlig tidligere. De fleste statlige virksomheter har gjennom personalreglement gitt seg selv adgang til å unnlate kunngjøring ved ansettelser med varighet under 12 måneder, jf. statsansatteloven (stal.) § 7. Offentlig utlysning foretas derfor primært for midlertidige stillinger med varighet på mer enn 12 måneder, mens de aller fleste midlertidig ansettelser skjer uten utlysning.

Statsansatteloven (stal.) § 9 første ledd bokstav a) gir adgang til midlertidig ansettelse der arbeidsoppgavene er av midlertidig karakter. Arbeidsgiver må på tidspunktet for ansettelsen ha vurdert at det er mer enn 50% sannsynlighet at ansettelsesforholdet vil være avgrenset i tid og omfang, og at det derfor ikke er grunnlag for å ansette fast. Det er bare i de tilfeller at denne vurderingen senere viser seg å være uriktig, at den midlertidig ansatte kan ansettes fast uten ny offentlig utlysning. Dette vil da bare være aktuelt i et begrenset antall ansettelsessaker.

Unntaket vil også kunne benyttes i tilfeller der den ansatte skal arbeide i stedet for en annen eller flere andre, vikariater, jf. stal. § 9 første ledd, bokstav b). Dette er et praktisk alternativ, da det ikke er uvanlig at ansatte som har langvarig borte fra arbeidet som følge av sykdom eller permisjon, ikke kommer tilbake i stillingen. Dog vil også de fleste vikariater være av kortere varighet enn 12 måneder, slik at flertallet av stillingene ikke har blitt utlyst offentlig.

Når det gjelder det siste alternativet, bokstav e), for en periode på inntil seks måneder når det har oppstått et uforutsett behov, er vår oppfatning at slike midlertidig ansettelsesforhold sjelden blir utlyst offentlig.

Departementet gir i høringsnotatet uttrykk for at kvalifikasjonsprinsippet er ivaretatt ved at den opprinnelig midlertidige stillingen er utlyst offentlig. Kvalifikasjonsprinsippet innebærer at den mest kvalifiserte søkeren skal ansettes i en ledig offentlig stilling. Det forutsetter at stillingen er kunngjort offentlig med en tilstrekkelig god beskrivelse av stillingens innhold, slik at flest mulig aktuelle kandidater søker stillingen. En midlertidig stilling vil for mange kvalifiserte søkere være uaktuell, særlig søkere som har en fast stilling fra før. En orientering i stillingsbeskrivelsen om at stillingen kan bli fast, endrer ikke det forhold at stillingen er midlertidig og innebærer ingen forpliktelse om at stillingen senere blir fast. Kunngjøring av midlertidige stillinger vil generelt gi mindre kvalifiserte søkere. Unntaket som er foreslått innebærer derfor en ikke ubetydelig begrensning av kvalifikasjonsprinsippet.

«Lederstillinger»
I høringsnotatet skriver departementet at unntaket fra plikten til å utlyse offentlig ikke gjelder for lederstillinger. Statens vegvesen er enig i denne vurderingen.
Videre skriver departementet at lederstillinger er stillinger med personalansvar, og at faglige lederstillinger uten personalansvar, slik som fagdirektør og utredningsledere, ikke er lederstillinger, slik at denne type stillinger er omfattet av unntaket. Denne avgrensningen av «lederstillinger» er tilsynelatende i strid med det departementet la til grunn i proposisjonen til statsansatteloven. Se prop. 94 L (20116-2017) punkt 9.4.3.2 om Offentlig kunngjøring, der det fremkommer:

«Med lederstillinger må man forstå både faglederstillinger og stillinger med personalansvar.»

Departementets forslag til endring knytter seg bare til plikten til å utlyse stillingen offentlig. Statsansattelovens bestemmelser om innstilling og ansettelse i ansettelsesrådet gjelder fortsatt. Ansettelsesprosessen i slike saker vil derfor fortsatt kreve en del administrasjon og tid å gjennomføre.

Statens vegvesen synes at endringen bør gjennomføres. Den foreslåtte endringen vil gjøre enkelte ansettelsesprosesser enklere og mer effektive. Hensynet til de midlertidig ansatte som de ble ansatt i stillingene etter ordinære kunngjøringer, og en utvidet mulighet for de til å kunne fortsette i faste stillinger, taler også for departementets forslag.


Forslag til forskriftstekst i forskriften § 3 a):
Departementets forslag til ny forskriftstekst er vanskelig utformet. For det tilfellet at endringen skal gjennomføres, foreslås det endringer i departementets foreslåtte tekst. Statens vegvesen legger ved to alternative forslag som kan være enklere å lese.

§ 3 a) Unntak fra offentlig utlysning
(3) Det kan gjøres unntak fra kravet til offentlig utlysning i statsansatteloven § 4, ved fast ansettelse av midlertidig ansatte etter § 9 første ledd bokstav a), b) eller e). Unntaket forutsetter at fast ansettelse skjer i samme stilling, at den ansattes midlertidige stilling ble utlyst offentlig og at det i utlysningsteksten kom frem at ansettelsen kunne bli fast.

Alternativt foreslår Statens vegvesen at forskriften § 3a endres slik:

§ 3a.Unntak fra offentlig utlysning

(1) Det kan gjøres unntak fra kravet til offentlig utlysning etter statsansatteloven § 4 ved:
a) Ansettelse i ledige stillinger knyttet til Forsvarets etterretningsvirksomhet, dersom særlige hensyn til sikkerhet og konfidensialitet tilsier dette.
b) Ansettelse av personer som har gjennomført traineeprogram etter § 5 andre ledd i samme virksomhet og som er kvalifisert for stillingen.
c) fast ansettelse av midlertidig ansatte etter § 9 første ledd a), b) eller e), når det gikk frem av utlysningen til midlertidig ansettelse at stillingen kunne bli varig, ansettelsen skjer i samme stilling og denne stillingen ikke er en lederstilling.
d) Ansettelse av personer med funksjonsnedsettelse som definert i § 4 og personer med fravær fra arbeid, utdanning eller opplæring som definert i § 4a i midlertidig stilling med lønnstilskudd inntil to år.