Høyringssvar frå Meteorologisk institutt

Dato: 06.11.2021

Høringssvar fra Meteorologisk institutt vedrørende endringer i forskrift til lov om statens ansatte, med høringsfrist 12. november 2021:

Det vises til Kommunal- og moderniseringsdepartementets høringsbrev- og notat vedrørende forslag om unntak fra kravet om offentlig utlysing av ledige stillinger i staten.

Meteorologisk institutt inngir følgende høringssvar:

Til pkt. 3 i høringsnotatet “Forslag om unntak frå kravet om utlysing ved overgang frå mellombels til fast tilsetting”

Meteorologisk institutter er enig i at forslaget vil være en god løsning og støtter dette.

Til pkt. 4 i høringsnotatet “Forslag om unntak frå kravet om utlysing ved tilsetting med lønnstilskot”

Meteorologisk institutt har savnet en større fleksibilitet mht. ansettelse av stillinger med lønnstilskudd. Dersom forslaget blir vedtatt, vil dette være en god løsning både for arbeidsgiver og den ansatte i stilling med lønnstilskudd. Meteorologisk institutt støtter derfor forslaget.