Høyringssvar frå Likestillings- og diskrimineringsombudet

Dato: 12.11.2021

Høringssvar - forslag om unntak fra kravet om offentlig utlysning av ledige stillinger i staten

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til høringsbrev av 12. august der Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt forslag til endring i forskrift til lov om statens ansatte mv. på høring, med høringsfrist 12. november. Ombudet takker for muligheten til å kommentere og gi innspill til forslagene. Nedenfor følger ombudets høringssvar.

Innledning

Likestillings- og diskrimineringsombudet har som mandat å arbeide for likestilling og mot diskriminering på grunnlag av blant annet nedsatt funksjonsevne. Ombudet fører også tilsyn med at norsk rett og forvaltningspraksis er i samsvar med de forpliktelsene Norge har etter FNs diskrimineringskonvensjoner, herunder CRPD.

I lys av vårt mandat har vi merknader til unntakene fra kravet om offentlig utlysning av ledige stillinger i staten.

Forslag om unntak fra kravet om utlysning ved overgang fra midlertidig til fast ansettelse.

Generelt mener ombudet at faste stillinger er en fordel, blant annet på grunn av den økte diskrimineringsrisikoen som følger av den løsere tilknytningen til arbeidslivet en midlertidig stilling gir. Ombudet støtter derfor forslaget, men understreker viktigheten av at det i den første ansettelsesrunden må være gode ansettelsesprosesser som bidrar til å hindre diskriminering og fremme likestilling.

Forslag om unntak fra kravet om utlysning ved ansettelse med lønnstilskudd.

Regjeringen ønsker å trappe opp bruken av lønnstilskudd. Lønnstilskudd er et viktig kompenserende tiltak for de som har en nedsatt arbeidsevne og ellers ikke ville få innpass i arbeidslivet, og ombudet støtter derfor forslaget. Ombudet ser likevel en risiko for at lønnstilskudd kan bli brukt som et kompenserende tiltak overfor arbeidstakere som står utenfor arbeidslivet på grunn av diskriminering.

En medvirkende årsak til at arbeidssøkere med funksjonsnedsettelse ikke kommer inn i arbeidslivet er diskriminering, og en utbredt antakelse at arbeidssøkere med funksjonsnedsettelse også har nedsatt arbeidsevne. Mange som har en funksjonsnedsettelse har imidlertid ingen behov for tilrettelegging og kan fylle en ordinær stilling. Andre har kun behov for enkelte tilretteleggingstiltak.

Det er derfor viktig at lønnstilskudd brukes på en treffsikker måte.

Evaluering av virkemiddelbruken.

I NOU 2021:2 Kompetanse, aktivitet og inntektssikring — Tiltak for økt sysselsetting anbefales det økt bruk av lønnstilskudd, og at «NAV må produsere og tilrettelegge data som muliggjør analyser og evalueringer av virkemiddelbruken.» Ombudet mener dette er nødvendig for å vite at unntaket fungerer som tiltenkt, og bidrar til inkluderingsdugnaden gjennom å sysselsette arbeidstakere med et reelt behov for lønnstilskudd. Ombudet anbefaler derfor å følge oppfordringen fra NOU 2021:2 om at NAV må produsere og tilrettelegge data, og at departementet bidrar til at disse brukes for å analysere og evaluere effekten av tiltaket.

Med disse presiseringene støtter ombudet forslaget om unntak fra kravet om utlysning ved ansettelse med lønnstilskudd.

Ombudet ser frem til å følge departementets arbeid med å følge opp anbefalingene etter at høringsprosessen er avsluttet. Ombudet står gjerne til disposisjon i arbeidet med oppfølgingen av høringsforslaget.

Vennlig hilsen

May Schwartz

fungerende likestillings- og diskrimineringsombud