Høyringssvar frå Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Dato: 12.11.2021

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Postboks 8112 Dep

0032 OSLO

Deres ref:

Vår ref:

2021/56146-7

Arkivkode:

008

Dato:

11.11.2021

Høringssvar - forslag til endringer i forskrift til lov om statens ansatte mv.

Vi viser til Departements høring om forslag til endring i forskrift til lov om statens ansatte.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet får med jevne mellomrom spørsmål om muligheten til å tilby midlertidig ansatte fast stilling og muligheten til å omgjøre en midlertidig stilling til fast uten offentlig utlysning. Den største andelen av midlertidig ansatte er i Bufetat ansatt i en av de fem regionene. De foreslåtte endringer i forskriften vil i så måte få størst betydning der. Bufetats regioner har på anmodning kommet med tilbakemelding til høringsforslaget, og innspillene er tatt inn i vårt høringssvar.

Forslag om unntak fra kravet om utlysing ved overgang fra midlertidig til fast tilsetting

Bufdir og Bufetats regioner er i all hovedsak positive til de foreslåtte endringer i forskrift til lov om statens ansatte mv. Forslaget til unntak fra utlysingsplikten vil bidra til smidigere, mer fleksibel og en mer effektiv ansettelsesprosess for de som allerede har vært ansatt i midlertidig i den aktuelle stillingen. Det er i direktoratet og etaten også bred enighet om at hensynene til kvalifikasjonsprinsippet må ivaretas som foreslått i høringen ved at den midlertidige stillingen har vært utlyst, og at det har vært konkurranse om stillingen.

Kravet om at stillingen kan bli fast må tas inn i utlysningsteksten

I forslaget til endring av forskriften stilles det krav til at muligheten for fast stilling har stått i utlysningsteksten. Begrunnelsen for kravet er at det vil gjøre stillingen mer attraktiv for en del søkere, noe som vil øke konkurransen til stillingen. Bufdir er enig i at søkertilfanget er større til faste stillinger, og at det ofte er lettere å rekruttere kvalifiserte ansatte til faste stillinger. Vi er derimot i tvil om en presisering i utlysningsteksten om mulighet for fast stilling i nevneverdig grad vil øke søkertilfanget til stillingen. Stillingen som lyses ut er midlertidig, og det vil for søkere være usikkert om stillingen vil bli fast selv med den nevnte setningen tatt inn i utlysningen. Vi mener videre at et krav om en slik setning i utlysningen gir risiko for at presiseringer alltid tas med i utlysningstekst, nettopp for å sikre det at det kan bli aktuelt å gjøre om stillingen til en fast stilling senere. Vi vil bemerke at å innføre adgangen til å omgjøre en midlertidig stilling til fast derfor med fordel kan tas inn i forskriften uten krav om at dette presiseres i den opprinnelige utlysningsteksten. Kvalifikasjonsprinsippet ligger like fullt til grunn for oppfølgingen av den opprinnelige utlysningen, og hvis søkere vet at en slik mulighet alltid ligger «der fremme» oppnås den ønskede effekten uten kravet om slik setning i utlysningen.

Tilbakemeldingene fra regionene i Bufetat viser at flertallet mener det ikke bør stilles som en forutsetning for omgjøring til fast stilling, at dette fremgår av utlysningen. Det hevdes at det lett vil bli en standard formulering uten reelt innhold, og at det ofte være vanskelig å vite om en stilling vil kunne bli fast i fremtiden. Videre er det hevdet at det vil kunne gi falske forhåpninger til fast stilling. De viser til at adgangen bør følge av forskriften uten et slikt krav om å uttale muligheten i utlysningen av den midlertidige stillingen.

Forslaget om omgjøring av midlertidig stilling til fast stilling forutsetter at det dreier seg om «samme stilling». Det følger av endringsforslaget at vikariat, jf. statsansatteloven § 9 første ledd bokstav b, er en av tre midlertidige stillingskategorier som foreslås unntatt fra utlysningsplikten. Erfaring viser at en midlertidig ansatt kan vikariere for flere faste ansatte. Det er derfor ønskelig med en uttalelse om rekkevidden av det foreslåtte unntaket i disse tilfellene.

Særlig om lederstilling

Bufdir er enig i at unntaket fra utlysningsplikten ikke bør omfatte midlertidige lederstillinger. Det er i høringsnotat presisert følgende i pkt. 3.2.6 første avsnitt: «med leiar stilling er her ikkje meint stillingar som etter tittelen er leiarstillingar, men som typisk ikkje har personalansvar, slik som fagdirektører og utgreiingsleiarar». Denne presiseringen kan med fordel tas inn i forskriften.

Forslag om unntak fra kravet om utlysning ved tilsetting med lønnstilskudd

Bufdir og regionene i Bufetat er positive til forslaget om unntak fra kravet om utlysning ved tilsetting med lønnstilskudd. Det er viktig at staten som en stor og viktig arbeidsgiver skal kunne bidra til inkluderingsdugnaden. Bufdir er enig med departementet i at personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en ofte ikke når opp i konkurransen om stillinger da de ofte ikke blir vurdert å være «best kvalifisert». Kvalifikasjonsprinsippet virker i så måte ekskluderende for blant annet personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Bufdir mener derfor at et unntak fra utlysningsplikten vil være et viktig tiltak for at staten fullt ut skal kunne bidra til å nå målene i inkluderingsdugnaden.

Med hilsen

Christian Kolstad (e.f.)

avdelingsdirektør

Arvid Bjune

seniorrådgiver