Høyringssvar frå Høgskolen i Innlandet

Dato: 12.11.2021

Høringssvar til KMDs forslag til endringer i forskrift til statsansatteloven

Det vises til departementets høringsbrev av 12.8.21 med forslag om endringer av Forskrift til lov om statens ansatte.

Forslag om unntak fra ny utlysning ved overgang fra midlertidig til fast ansettelse

Høgskolen i Innlandet er positiv til departementets endringsforslag. En endring vil være ressursbesparende, og vil kunne gi økt tillit til statlige arbeidsgivere.

HINN er enig i at en endring kun bør gjelde stillinger den ansatte har konkurrert seg til. Det er viktig for å ikke undergrave kvalifikasjonsprinsippet. Vi er videre innforstått med at de øvrige kravene til ansettelsesprosessen fastholdes.

HINN forstår at departementet ønsker å begrense forskriftsendringen til fast ansettelse i samme stilling. HINN vil påpeke at denne formuleringen vil åpne for tolkningsmuligheter, og foreslår at departementet gir en nærmere definisjon ved implementeringen av forskriftsendringen.

Departementet stiller spørsmål om det må nevnes i utlysningsteksten at den midlertidige stillingen kan omgjøres til fast, for at arbeidsgiver skal kunne gjøre omgjøringen. HINN vil argumentere mot et slikt krav. Det er en forutsetning for å lyse ut en midlertidig stilling at behovet er midlertidig. Et krav som departementet foreslår forutsetter at arbeidsgiver før utlysning gjør en vurdering av hvilke behov/stillinger som kan bli varige. Vi ser ikke grunnlaget for å kunne gjøre denne typen vurderinger i forkant av utlysninger, da alle stillinger/behov i teorien kan bli varige. Muligheten for omgjøring bør alene avhenge av arbeidsgivers konkrete vurderinger av endrede behov før utløpet av den midlertidige ansettelsen.

Dersom departementet fastholder forslaget frykter vi at dette vil føre til at en slik standardformulering blir lagt inn i alle midlertidige utlysninger. Det vil bli gjort på tross av departementets intensjoner, for å unngå begrensninger på arbeidsgivers muligheter frem i tid. Vi mener det vil gi feil signaler og for store forhåpninger til kandidater dersom formuleringene blir lagt inn på generell basis, og at det er en bedre løsning totalt sett å frafalle forslaget om et slikt krav.

Forslag om unntak fra krav om utlysning ved ansettelse med lønnstilskudd

Høgskolen i Innlandet er positiv til departementets endringsforslag.

Vår vurdering er at forslaget er en nødvendig og forventet videreutvikling av arbeidet med inkluderingsdugnaden.

HINN er enig i at den foreslåtte endringen ikke er et inngrep i kvalifikasjonsprinsippet. Vi mener det er godt begrunnet og lett forståelig unntak.

Med vennlig hilsen

Høgskolen i Innlandet

Lars Petter Mathisrud

HR-direktør

Olaf Kristian Sund

HR-rådgiver