Høyringssvar frå Utlendingsdirektoratet

Dato: 12.11.2021

Høring - Forslag om unntak fra kravet om offentlig utlysing av ledige stillinger i staten

Vi viser til høringsbrev datert 12. august 2021.

Utlendingsdirektoratet (UDI) støtter forslaget til endring i forskrift til lov om statens ansatte mv. Det er vår erfaring at reglene om utlysning i noen tilfeller medfører skinnprosesser, siden den midlertidige ansatte allerede er vurdert etter kvalifikasjonsprinsippet og arbeidsgiver i tillegg over en periode har kunnet vurdere den ansattes arbeidsutførelse.

UDI ansetter hyppig et stort antall saksbehandlere til behandling av utlendingssaker, og vi mener at denne forskriftsendringen vil kunne føre til at vi i mindre grad vil miste høyt kvalifiserte ansatte, noe som igjen vil føre til bedre kvalitet på vårt arbeid.

Departementet ber om høringsinstansenes syn på om det må være fastsatt i utlysningsteksten til den midlertidige stillingen at det er mulig å bli fast ansatt. Vi er enige i at muligheten for fast ansettelse ikke rutinemessig bør tas inn i utlysningsteksten, selv om det vil kunne være vanskelig å vurdere om det midlertidige arbeidet på et senere tidspunkt vil kunne bli fast. Etter vår oppfatning må hensynet til søkergrunnlaget ha avgjørende vekt i denne vurderingen. Hvis det ikke fremgår av utlysningsteksten at det er mulighet for fast ansettelse, vil vi kunne gå glipp av gode søkere. Vi mener derfor at det bør være et krav at muligheten for fast ansettelse er omtalt i utlysningsteksten.