Høringssvar fra Stiftelsen Helseutvalget

Dato: 18.06.2020

Forslag til endringer i MSIS-forskriften for å lagre covid-19-relaterte prøvesvar i MSIS og videreformidling av prøvesvarene til helsepersonell og innbyggere

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår med hjemmel i helseregisterloven § 11 midlertidige endringer av i forskrift om Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS-forskriften). De foreslåtte endringene er avgrenset til håndtering av covid-19-pandemien.

Norge befinner seg i en situasjon hvor tidligere inngripende smitteverntiltak er i ferd med å utfases. De skal erstattes med en strategi som fokuser på økt testing, smitteoppsporing og isolering av smittetilfeller. Et slikt strategiskifte fordrer imidlertid et bedre kunnskapsgrunnlag enn det som er mulig innenfor gjeldene MSIS-forskrift, noe som er bakgrunnen for departementets foreslåtte endringer. Disse innbefatter blant annet lagring av direkte personidentifiserende opplysninger om covid-19- relaterte prøvesvar (negative så vel som positive) og at disse skal gjøres tilgjengelige for nasjonal kjernejournal.

Helseutvalget stiller seg bak departementets faglige begrunnelse for innsamling og oppbevaring av særlige personopplysninger i anledning covid-19 relaterte sykdommer. Kunnskap om prøvesvar er av avgjørende betydning for å evaluere og justere forebyggingsstrategier, vil kunne gi en bedre forståelse av sykdomsforløp og immunitet i befolkningen og dokumentere eventuelle sammenhenger mellom covid-19 og andre sykdommer. Forslaget vil dessuten forbedre pasientsikkerheten. Særlig viktig er det at forslaget tilrettelegger for bruk av skarpe mål ved overvåkingen av den epidemiologiske utviklingen da antall positive og negative prøvesvar kan kontrolleres for antall unike tester.

Helseutvalget finner departementets refleksjoner rundt personvern og personverngarantier overbevisende. I høringsnotatet vises det til at de foreslåtte endringene kan representere et større potensial for misbruk. Samtidig argumenterer departementet for at nytten klart oppveier ulempene og presiserer at helseopplysningene vil bli behandlet i samsvar med helseregisterloven, pasientjournalloven, MSIS-forskriften, kjernejournalforskriften og personvern-forordningen. Det blir i denne sammenheng presentert en utfyllende liste over mekanismer i kjernejournalen som skal ivareta pasientenes personvern.

 

Oslo 18. Juni 2020

 

Med vennlig hilsen

Stiftelsen Helseutvalget

Rolf M. Angeltvedt                                                                           Bera U. Moseng

Daglig leder                                                                                      Seniorrådgiver