Høringssvar fra Helse Midt-Norge RHF

Dato: 18.06.2020

Høringssvar fra Helse Midt-Norge RHF vedrørende Forslag om midlertidige endringer i forskrift om Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS-forskriften)

Vi viser til høringsbrev datert 12.juni 2020 og takker for muligheten til å komme med høringssvar.

Helse Midt-Norge RHF har mottatt innspill til høringssvaret fra regionalt kompetansesenter for smittevern og fra det mikrobiologiske fagmiljøet i regionen.

Helse Midt-Norge RHF støtter forslaget om å endre gjeldende forskrift slik at covid-19-relaterte prøvesvar kan lagres i inntil to år og gjøres tilgjengelige i nasjonal kjernejournal for rask formidling av prøvesvar til både pasienter og helsepersonell.

Departementet foreslår en varighet for de midlertidig endringene på to år. Dette støttes. Imidlertid kunne en ønske seg en tydeligere presisering av om de aktuelle opplysningene skal slettes senest etter to år, både i meldingssystemet (MSIS) og i kjernejournal.

Begrepene «covid-19-relaterte prøvesvar» og «covid-19-relaterte sykdommer» antas å skulle forstås som prøver/sykdommer som er relevante ved mistanke om covid-19 (som beskrevet i punkt 4.1). Det dreier seg altså om en samlebetegnelse for prøvesvar på covid-19 (PCR og/eller antistofftest) og om differensialdiagnostiske prøvesvar/sykdommer. Begrepet «covid-19-relaterte sykdommer» kan imidlertid misforstås som følgesykdommer til covid-19. Det bør tas høyde for dette gjennom at begrepene forklares i fotnote eller lignende i forskriften, eventuelt at man vurderer andre formuleringer.

Under 4.1 beskrives behovet for en forsterket overvåkning av enkelte av de alvorlige systemiske sykdommene i gruppe A, pkt. 1.7. gjennom informasjon om det totale antallet prøver som tas og det totale antallet individer som testes. Det mikrobiologiske fagmiljøet i regionen påpeker at dette vil være svært utfordrende å gjennomføre i praksis, blant annet fordi disse prøvene blir tatt på et stort antall av ulike mer eller mindre akutte indikasjoner med kliniske opplysninger av svært varierende kvalitet. For at slik rapportering skal kunne gjennomføres likt ved alle laboratorier, forutsettes tydelig definisjon av hvilke prøvematerialer dette gjelder og hva som ligger i begrepet negativ prøve som skal lagres. Det er viktig at den økte rapporteringen ikke medfører unødig merarbeid knyttet til besvaring, registrering og kommentering av et allerede svært omfattende prøvevolum.

for Henrik Sandbu

fagdirektør

Janne Kutschera Sund

rådgiver

Helse Midt-Norge RHF