Høringssvar fra Bærum Kommune / Helse og sosial

Dato: 18.06.2020

Bærum kommune støtter endringsforslaget som et godt forslag for å sikre pasientens tilgang til eget prøvesvar gjennom kjernejournalen.

Det anses også som en stor forbedring av registeret, at antall negative prøver av covid-19 og de nevnte gruppe A sykdommene inkluderes. Det vil derved være mulig å forholde seg til andel positive og ikke bare antall positive. I Bærum har vi sett behov for dette særlig i forhold til funn av klamydia og kikhoste.

Samtidig vil Bærum påpeke at de foreslåtte endringene til MSIS-forskriften vil kunne medføre konsekvenser for personvernet til de registrerte, både ved at prøvesvar lagres i større omfang enn tidligere, samt blir tilgjengelig for en større gruppe helsepersonell. Selv om Departementet mener nytten klart oppveier for personvernulempen endringene kan medføre, krever forslaget til forskriftsendringen grundige vurderinger og hensiktsmessige tiltak for å sikre innbyggernes tillit til Meldingssystem for smittsomme sykdommer og MSIS-forskriften.

Det følger av personvernforordningen art. 5 at behandlingen av opplysninger må skje på en lovlig, rettferdig og åpen måte. Lovgivning som legges til grunn for behandling av personopplysninger som er inngripende for den enkelte, må ha tydelig hjemmel og være utredet med henblikk på personvernkonsekvenser. Det fremgår ikke av høringsnotatet at det er gjennomført vurderinger etter kravene i personvernlovgivningen. Det må derfor gjennomføres en utredning av personvernkonsekvenser i tråd med kravene i personvernforordningen art. 35.

Mvh Grete Syrdal

Kommunalsjef Helse og sosial

Bærum kommune