Høringssvar fra Norsk Helsenett SF

Dato: 18.06.2020

Høringssvar - Forslag til endringer i MSIS-forskriften for å lagre negative prøvesvar i MSIS og videreformidling av covid-19-relaterte prøvesvar til helsepersonell og innbyggere

Norsk Helsenett takker for muligheten til å komme med høringssvar til høring – forslag til endringer i MSIS-forskriften for å lagre negative covid-19-relaterte prøvesvar i MSIS og videreformidling av covid-19-relaterte prøvesvar til helsepersonell og innbyggere.

Norsk Helsenett støtter forslag om endringer og ser på dette som et viktig ledd i arbeidet med å oppfylle de ulike tiltakene som er gitt høy prioritet i denne pandemi-situasjonen.

Norsk Helsenett vil samtidig få påpeke at behovet for enkel nasjonal tilgang til prøvesvar lenge har vært et uttrykt behov i helsetjenesten uavhengig av den aktuelle pandemien. Dagens situasjon hvor prøvesvar i hovedsak kun går til rekvirenten medfører mye forsinkelser i diagnostikk og behandling, og resulterer dessuten i at man ofte må gjenta prøver og undersøkelser som det egentlig allerede foreligger et svar på. Dette er også påpekt som et viktig samhandlingstiltak av Akson-prosjektet som fremhever at opprettelsen av en nasjonal laboratoriedatabase er et prioritert tiltak.

Den skisserte tekniske løsningen i høringsnotatet med formidling av covid-19-relaterte prøvesvar er i stor grad samsvarende med den foreslåtte arkitektur for opprettelse av en nasjonal laboratoriedatabase, hvor man baserer innsamlingen av data på at laboratoriene sender en kopi av svarrapporten til laboratoriedatabasen på samme måte som de mikrobiologiske laboratoriene nå skal sende kopi av de covid-19-relaterte prøvesvarene til MSIS-labdatabasen.

Norsk Helsenett ønsker å påpeke at man bør benytte den erfaringen som arbeidet med de covid-19-relaterte prøvesvarene har gitt til å opprette en større permanent laboratoriedatabase som omfatter alle laboratoriesvar. Norsk Helsenett mener at kjernejournal er en plattform som utmerket kan benyttes til å dele disse laboratoriesvarene. Arbeidet som er gjort i forbindelse med utvikling av løsning for formidling av covid-19-prøvesvarene kan gjenbrukes til en eventuell nasjonal laboratoriedatabase. For å oppnå dette og dermed også kunne gjenbruke informasjonssikkerhet og personvernmekanismer som allerede finnes i kjernejournal, trengs hjemmel for lagring av prøvesvar i kjernejournal.

Norsk Helsenett anbefaler at man gjenbruker arbeidet som er gjort i forbindelse med covid-19-pandemien og fortsetter med å etablere en nasjonal laboratoriedatabase på sikt.