Høringssvar fra KS

Dato: 18.06.2020

KS støtter forslaget til endring av forskriften.

Dette er en viktig forskriftsendring for å tilgjengeliggjøre prøvesvar for kommunene via MSIS, hvor også negative prøvesvar er inkludert. Endringen er godt tilpasset behandlingskjeden, men arbeidet med smittesporing er ikke tilstrekkelig ivaretatt. Vi kan ikke se at endringen åpner for å automatisere kommunenes tilgang til også negative prøvesvar. En slik tilgang er viktig i smittesporings arbeidet, hvor en jobber med aggregerte analyser, hvor en blant annet trenger å se sammenhengen mellom positive og negative prøvesvar. Det bør vurderes om tilgang til MSIS prøvesvar kan skje raskere for kommunene ved at meldinger fra MSIS også er mulig å tilgjengeliggjøres for kommunene ved FIKS smittesporing.

Endringen er begrenset til å gjelde prøvesvar for Covid-19 og gir derfor ikke konsekvenser for andre prøvesvar som omfattes av meldeplikten til FHI.

Prøvesvarene skal gjøres tilgjengelig via kjernejournal. Dette utfordrer kommunene da kjernejournal ikke er innført hos de vesentlige tjenester i kommunene som arbeider med smitteoppsporing ved Covid-19 pandemi.

Vi ønsker å be HOD vurdere tiltak for å øke fremdrift på innføring av kjernejournal. Innføringsløpet av kjernejournal i kommunal helse- og omsorgstjeneste bør forsterkes ved å inkludere helsestasjonstjenesten, som har hatt en viktig rolle i smittesporingsarbeidet i kommunene. Kommunene må sikres tilstrekkelige ressurser for å kunne i innføre/ta i bruk kjernejorunal.