Høringssvar fra Oslo Kommune, byrådsavdeling for eldre, arbeid og innbyggertjenester

Dato: 18.06.2020

Svartype: Med merknad

Oslo kommune kan gi sin støtte til den utvidelse som foreslås for MSIS ved at også negative og inkonklusive prøvesvar skal registreres og ikke slettes. Det er viktig at svaret kommer raskt, og dette er viktig både for helsepersonell, smittevernlegen og for pasientene som venter på svar.

Som en konsekvens av dette vil det være helt nødvendig at kommuneoverlege i kommunene får direkte tilgang (via et API eller tilsvarende) til Labsvardatabasen, for de innbyggere som testes ved et teststed i sin kommune. Vi registrerer og er positive til at det det nå parallelt pågår et arbeid for å legge til rette for elektronisk deling av opplysninger med kommunene. Vi ønsker å presisere at kommunen i tillegg til varsling av positive prøvesvar har behov for negative og inkonklusive prøvesvar for å kunne gjennomføre smitteoppsporing slik vi er pålagt i smittevernloven. Vi forutsetter at dagens varsling fortsetter, men at kommunen på kort sikt også vil få tilgang til alle prøvesvar via MSIS.

Høringsnotatet er uklart i sin beskrivelse av forskriftens og registerets system, noe som gjør det vanskelig å få tak på hvordan systemet fungerer, men også hvilke endringer som faktisk foreslås. Det fremgår ikke av forskriften at også negative prøvesvar registreres i MSIS når laboratoriet legger inn svarene, men at de slettes, og at kun positive prøvesvar i gruppe A ikke slettes. Etter forskriftsendring i januar i år har alle prøvesvar blitt lagt direkte inn i MSIS umiddelbart av testlaboratoriet. Dette har gjort det enklere for helsepersonell å følge opp prøvesvarene. Det at alle prøvesvar som ikke er positive og gjelder gruppe A slettes nesten umiddelbart, gjør at vi mangler viktige data for oppfølgingen av syke, for smittesporing og for forskning, og med for forståelsen av sammenhenger mellom smitte og andre luftveissykdommer. Det er dette forskriftsendringene er ment å ivareta. Dette kunne vært presentert på en tydeligere måte. At høringsnotatet også er vanskelig tilgjengelighet har gitt noen utfordringer særlig når høringsfristen er så kort som den er.

Oslo kommune kan i utgangspunktet også støtte forslaget om at også covid-19 «relaterte prøvesvar» skal inn i registeret, og oppbevares i to år. Vi ser at forskningen vil være tjent med dette, og vi ser at det vil kunne øke vår forståelse av hvordan virusets smitter og hvilke sykdommer som følger med smitten. Dette er viktig for Oslo kommune. Men det er også grunn til noen kritiske merknader til denne utvidelsen.

Departementet har tatt med en rekke henvisning til personvernloven, og til pasientjournalloven og helseregisterloven når det gjelder personvern, og det slås fast i høringsnotatet at MSIS og endringene som foreslås ikke har utfordringer når det gjelder personvern. Men notatet drøfter ikke hvilken konkret betydning det kan få for personvernet at registerets omfang utvides i betydelig grad, både når det gjelder positive prøvesvar og negative, men heller ikke den nokså uklare henvisningen til covid-19 relaterte prøvesvar og hva som ligger i det. Samtidig skal de samme opplysningene også lagres i nasjonal kjernejournal. Det er uheldig at dette ikke ivaretas på en bedre måte.


Det er Oslo kommunes vurdering at det derfor kan være grunn til å være noe kritisk til den noe udefinerte utvidelsen av de data som nå foreslås lagret i MSIS, jf. forskriftens henvisning til «Covid-19 relevante diagnoser». Vi anmoder derfor departementet om å foreta en ny konkret gjennomgang av denne utvidelsen, også ut fra personvernhensyn. Dette bør kunne fremgå av merknadene til forskriften
.