Høringssvar fra Tønsberg kommune

Dato: 16.06.2020

Tønsberg kommune ser positivt på et forslag om å organisere en nasjonal ordning hvor covid-19-relaterte prøvesvar gjøres tilgjengelig for pasient og relevant helsepersonell.

På grunn av den korte høringsfristen har det ikke vært mulig å sette seg ordentlig inn i konsekvensene av forslaget. Ut fra høringsnotatet kan en likevel lese at personvernkonsekvensene ikke er godt nok begrunnet. Det er for mange personer som kan få tilgang til informasjonen, og pasienten får selv ansvaret for å iverksette tiltakene som kan redusere tilgangen ved innstillinger og sperringer i egen kjernejournal.

Risikoen er at grunnleggende prinsipper om personvern blir satt til side fordi det haster å få på plass en ordning for å registrere prøvesvarene. Høringsnotatet har ingen tydelig begrunnelse for hvorfor nytten er større enn ulempene, når det er en risiko at pasientinformasjon ikke blir godt nok sikret mot spredning.