Høringssvar fra Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus

Dato: 18.06.2020

Forslag til endringer i MSIS-forskriften for å lagre negative prøvesvar i MSIS og videreformidling av covid-19-relaterte prøvesvar til helsepersonell og innbyggere - høringssvar fra Helse Bergen

Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus er enig i at det er behov for å legge til rette for rask formidling av covid-19-relaterte prøvesvar til både pasient og helsepersonell. Dette vil legge til rette for riktige behandlingstiltak og smitteverntiltak som er av stor betydning for pasienten, pasientens nærkontakter og samfunnet for øvrig.

Vi ser også at økt grad av testing av innbyggere for covid-19 vil kunne føre til et stort volum av henvendelser fra pasienter og helsepersonell til kontakttelefoner mv. for å raskt få vite prøvesvar, og at disse derfor bør gjøres raskt tilgjengelig i andre informasjonskanaler. Vi er derfor enig i at det er behov for å gjøre informasjon om prøvesvar, både negative og positive, tilgjengelig digitalt.

Vi er enig i at kjernejournalen vil kunne være en god plattform for å tilgjengeliggjøring av prøvesvar til pasienter og helsepersonell. Nasjonal kjernejournal er tilgjengelig for alle innbyggere i Norge, og inneholder flere mekanismer som ivaretar informasjonssikkerhet og personvern, blant annet med sikker pålogging, logging og sporing av oppslag og at pasienten kan sperre for helsepersonell sin tilgang til prøvesvar.

Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus er på denne bakgrunn enig i at MSIS-forskriften endres slik at Folkehelseinstituttet kan gjøre covid-19-relaterte prøvesvar tilgjengelig for nasjonal kjernejournal.

Marta Ebbing, fagdirektør, Forsknings- og utviklingsavdelinga

Nina Næsheim, rådgiver, Foretakssekretariatet