Høringssvar fra Oslo universitetssykehus HF

Dato: 18.06.2020

Høringssvar fra Oslo universitetssykehus HF

Innledningsvis: det er beklagelig at det gis kort frist. Dette preger igjen vårt arbeid med å sette oss inn i høringsgrunnlaget og ta stilling til forslagene på en god måte.

Denne gang blir det noen hurtige kommentarer fra fagmiljøet for Smittevern som ikke blir dekkende, men det var det vi klarte på kort tid.

Hovedkonklusjon: en kan ikke se at argumentene som fremføres underbygger nødvendigheten av å registrere negative prøvesvar, hverken for covid-19 eller for det som betegnes som covid-19-relaterte prøvesvar. Mao fremføres ingen tungtveiende argumenter for at endringen i MSIS-forskriften som foreslått er nødvendig.

Stikkordmessig:

Side 6, første avsnitt

Negative prøvesvar har ingen betydning for å finne og isolere de smittede.

Punkt 4.1 Covidrelaterte prøvesvar, side 6 – side 8

Andre avsnitt på side 8 beskriver at de nå forslåtte endringene ikke ble vurdert som nødvendige da MSIS-forskriften ble endret fra 1.1.2020. Det gjaldt både negative prøvesvar for gruppe A sykdommer og heller ikke for prøvesvar for sykdommer som ikke inngår i gruppe A. Det fremføres her ingen tungtveiende argumenter for at covid-19 har endret dette behovet. I avsnitt 4 argumenteres det med at kunnskap om prøvesvar for covid-19 relaterte sykdommer vil kunne gi grunnlag for evaluering av tiltak, gi bedre forståelse av sykdomsforløp og immunitet, effekt av vaksine, og forekomst og sammenheng mellom ulike smittsomme sykdommer. Vår vurdering av dette er at registerbaserte data av denne typen i begrenset grad kan gi svar på slike spørsmål. Disse spørsmålene må undersøkes i vitenskapelige studier med betydelig bedre presisjon enn det man kan oppnå via MSIS-data.

Punkt 4.2 rask formidling av prøvesvar, side 8 og utover

Det argumenteres for at rask formidling av negative prøvesvar er viktige for både pasient og helsepersonell, og at tilgang til negative prøvesvar for pasienter vil spare helsevesenet for arbeid. Dette er ikke noe tungtveiende argument. Det er fullt mulig å formidle til pasienter at de vil bli informert om positive prøvesvar så snart de foreligger, og at de etter en gitt tid uten beskjed om positivt resultat automatisk kan betrakte svaret som negativt. Dette har vi erfaring med for andre prøvetyper ved smittevernarbeid, f.eks. MRSA, der dette fungerer godt. Helsepersonell må uansett ha direkte kontakt med positive pasienter, og argumentasjonen i avsnitt 2 på side 9 om at pasientene får sent beskjed om positivt prøvesvar i dagens situasjon (og det vil skje raskere med nytt system) er ikke underbygget og vanskelig å forstå . Det listes også opp flere andre argumenter for at tilgang til negative prøvesvar er viktig, igjen av disse argumentene er tungtveiende. Som eksempel nevnes det i avsnitt 2 på side 10 om desinfeksjon av ambulanser er vår oppfatning at det ikke er relevant. Uansett analysetid, vil man ikke la en ambulanse stå ubenyttet uten adekvat desinfeksjon til resultatet av analysen foreligger.