Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringssvar fra Norsk klimaservicesenter

Høringssvar fra Norsk klimaservicesenter

Dato: 09.12.2016

Svartype: Med merknad

Norsk klimaservicesenter (KSS) er et samarbeid mellom NVE, Bjerknessenteret, Uni Research og Meteorologisk institutt, der også Miljødirektoratet sitter i styret. KSS’ hovedmisjon er å bidra med oppdatert kunnskapsgrunnlag for klimatilpasning i Norge.

KSS stiller seg positivt til at klimaloven ikke bare omhandler utslipp, men også rapportering av hvordan Norge forberedes på og tilpasses til klimaendringene.  På denne måten markeres behovet for klimatilpasning som en del av en helhetlig omstilling for å møte klimautfordringene. For å gjøre dette tydelig mener KSS det er viktig å ta inn temaet klimatilpasning også i lovens formålsparagraf.

Etter forslagets §4 skal regjeringen hvert år legge frem for Stortinget en rapportering på hvordan Norge forberedes på og tilpasses klimaendringene. Av høringsnotatet fremgår at departementet ser for seg at de årlige rapportene er korte, mens det «med noe lengre mellomrom gis en mer utfyllende rapportering», selv om det ikke foreslås lovfestet. Den mer utfyllende rapporteringen foreslås knyttet opp mot andre rapporteringsforpliktelser under Klimakonvensjonen og Parisavtalen. KSS støtter dette, og mener at særlig den utvidede rapporteringen må forholde seg til oppdatert kunnskapsgrunnlag.

Kunnskapsgrunnlaget om klima og klimaendringer øker kontinuerlig, og for å gi et felles grunnlag for klimatilpasning i Norge er det viktig at det jevnlig utgis rapporter der den nye kunnskapen som er relevant for Norge sammenfattes. KSS-institusjonene har hatt ansvar for å produsere slike rapporter i kjølvannet av de to siste hovedrapportene fra FNs klimapanel. KSS mener det er viktig at denne praksisen fortsetter og at man sikrer at den utvidede rapporteringen om tilpasning til klimaendringer forholder seg til oppdatert kunnskap om klimaendringer i Norge. KSS anbefaler at dette omtales i forarbeidene til loven.

Til toppen