Høringssvar fra Miljøpartiet De Grønne Skien

Forslag til klimalov - høring

Dato: 09.12.2016

Svartype: Med merknad

Vi takker for muligheten til å komme med innspill til ny klimalov.

Miljøpartiet de Grønne i Skien sier ja til en klimalov.

Vi mener klimahensyn må gis forrang og føre til et arbeid på tvers av sektorer som er forutsigbart og langsiktig. Norge trenger en klimapolitikk som sier noe om hva som faktisk må gjøres, noe som forplikter til handling, og som ikke gir rom for forhandling.

Miljøpartiet de Grønne i Skien stiller seg kritiske til at høringsnotatet tidvis viser en defensiv og avventende tilnærming. Dette viser seg for eksempel i beskrivelsen av Norge som en liten og åpen økonomi og hvordan usikkerhet om fremtida og relasjonen til EU nærmest brukes som argument for å vente og se. For oss er det viktig med en offensiv klimalov som fører til faktisk endring i norsk klima- og miljøpolitikk.

Fordi målene i loven ikke utløser rettslige sanksjoner, er det viktig at loven er så konkret som mulig. Med bakgrunn i dette, bør det vurderes om loven skal legges opp etter modell fra Oslo kommune og deres klimabudsjett. Et slikt budsjett vil inneholde tydelige mål, angi konkrete utslippsreduksjoner og hva det vil koste, samt gi et klart ansvar for gjennomføring.

Alternativt:
- Det må lovfestes at kommunene skal synliggjøre konsekvenser for klima i sine planer. Klimaloven vil dermed få følger for andre lover, som for eksempel plan og bygningsloven. Kommunene trenger verktøy i arbeidet med å redusere sine utslipp.
- Det må lovfestes at kommunene skal innføre klimabudsjett slik at det blir mulig å synliggjøre og minske differansen mellom klimamål og resultater. Uten et slikt verktøy blir arbeidet med å redusere utslipp for abstrakt. Kommunene trenger å konkretisere slik at det blir lettere å se resultater av arbeidet.
- Det må lovfestes at offentlige innkjøp, anskaffelser, fond, investeringer m.m. skal fremme klima- og miljøvennlige løsninger.
- Det må lovfestes at det skal rapporteres jevnlig og at rapporter skal synliggjøre differansen mellom faktiske kutt i utslipp og målet for 2030 og 2050.
- Det må opprettes et uavhengig kontrollorgan.
- Midler til endringer i kommunenes arbeidsmåter som en slik lov fører til, må øremerkes.


Med vennlig hilsen
Miljøpartiet de Grønne, Skien
Mona Nicolaysen (gruppeleder)

Til toppen