Høringssvar fra Hero Norge

Høringssvar fra Hero Norge

Dato: 21.11.2018

Svartype: Med merknad

Vi viser til brev av 27. august 2018 og takker for invitasjon til å gi høringssvar. Våre merknader følger i vedlagte brev.

Vedlegg