Høringssvar fra Herøy kommune, Nordland

Høringsuttalelse fra Herøy kommune (Nordland)

Dato: 01.03.2016

Svartype: Med merknad
  1. Herøy kommune viser til departementets forlag om endring av inntektssystemet. Forslaget, som er omfattende, er uferdig på sentrale punkter slik at det er vanskelig å se hele bildet og hvilke virkninger dette vil ha for den enkelte kommune. Herøy kommune isolert sett vil ha en marginal økning av inntektene som følge av de foreslåtte endringer. Imidlertid ser vi at vår region (Alstadhaug, Dønna, Leirfjord og Vefsn) taper betydelige mer. Herøy kommune mener at det fremlagte forslag til endring av inntektssystemet ikke kan settes i verk før alle elementene i et framtidig inntektssystem er presentert.
  2. Herøy kommune har ca. 60 % flere innbyggere med psykisk utviklingshemming enn gjennomsnittet i landet. Herøy kommune vil derfor tape kr 622 000 i forhold til dagens ordning. Herøy kommune er uenig i denne endringen og ber om at den vurderes på nytt. Skulle endringen gjennomføres må̊ innslagspunktet for tilskudd til ressurskrevende tjenester ned, tilsvarende nedvektingen av kriteriet psykisk utviklingshemmede 16 år og over.
  3. Forslag til satser for de nye regionalpolitiske tilskuddene vil bli lagt fram i kommuneproposisjonen for 2017. Virkningene for den enkelte kommune kan derfor ikke beregnes. Dette er en svakhet med høringsutkastet.
  4. Forslaget hvor kommunene blir tilført inntekter via ny modell for selskapsskatt vil også lagt bli fram i kommuneproposisjonen for 2017. Virkningene for den enkelte kommune kan heller ikke vurderes. Dette er nok en svakhet med høringsutkastet.