Høringssvar fra Alstahaug kommune

Alstahaug kommune -høringssvar nytt inntektssystem.

Dato: 29.02.2016

Svartype: Med merknad

Saksprotokoll

 

Utvalg: Formannskapet

 

Møtedato: 17.02.2016

 

Sak: 13/16

Resultat:

 

Arkivsak: 16/281

Tittel: SAKSPROTOKOLL - NYTT INNTEKTSSYSTEM FOR KOMMUNENE -HØRING

 

Formannskapet den 17.02.2016:

 

Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.

 

FORMANNSKAPETS UTTALELSE:

 

  1. Samlet reduksjon i overføring.

 

Alstahaug kommune vil tape mellom 5,8 mill. kr. og 7,1 mill. kr. på nytt strukturkriterium alt etter hvilken grenseverdi som blir valgt. Dette er et betydelig inntektstap som vil gi et dårligere tilbud til innbyggerne i kommunen.

 

  1. Nye kostnadsnøkler for kommunene.

 

Alstahaug kommune har ca. 50 % flere innbyggere med psykisk utviklingshemming enn gjennomsnittet i landet. Alstahaug kommune vil derfor tape kr. 2 187 000 i forhold til dagens ordning.

Alstahaug kommune er uenig i denne endringen og ber om at den vurderes på nytt. Skulle endringen gjennomføres må innslagspunktet for tilskudd til ressurskrevende tjenester ned, tilsvarende nedvektingen av kriteriet psykisk utviklingshemmede 16 år og over.

  1. Ny modell der det skilles mellom ufrivillige og frivillige smådriftsulemper.

 

Alstahaug kommune mener modellen for innføring av nytt basistilskudd må avvises i sin nåværende form. Et eventuelt nytt strukturkriterium bør alternativt avspeile reiseavstanden til nabokommunens befolkningstyngdepunkt, og ikke avstandene innad i kommunen. Når nabokommuner får ulike verdier på strukturkriterier vil det også være ulike incitamenter for sammenslåing. Videre er problemstillingen rundt hvorvidt det eksisterer en frivillig smådriftsulempe dersom manglende kommunesammenslåing skyldes at dette ikke er ønskelig fra nabokommunene, ikke berørt i høringsutkastet.

 

 

  1. Endringer i de regionalpolitiske tilskuddene.

 

Forslag til satser for de nye tilskuddene vil bli lagt fram i kommuneproposisjonen for 2017. Virkningene for den enkelte kommune kan derfor ikke beregnes. Dette er en svakhet med høringsutkastet.

  1. Skatteelementet i inntektssystemet.

 

I høringsnotatet blir det ikke sagt noe om skattens andel av frie inntekter eller utjevningsgraden mellom kommunene. Dette er svært viktige forutsetninger som må være på plass før en kan si noe om utslagene for den enkelte kommune.

Fra og med 2017 vil kommunene bli tilført inntekter via en ny modell for selskapsskatt. Denne modellen er basert på vekst i lokal verdiskaping, og skal gi kommunene et sterkere insentiv til å legge til rette for næringsutvikling. Endelig modell for dette vil bli presentert i kommuneøkonomiproposisjonen for 2017.

Alstahaug kommune mener at det er en svakhet med høringsutkastet at kun deler av inntektssystemet er ferdig utviklet på det tidspunktet kommunene må avgi uttalelse

 

Bevitnes:

Kristin Vangen

Sekr.