Høringssvar fra Harstad kommune

Høring nytt inntektssystem fra Harstad kommune

Dato: 26.02.2016

Svartype: Med merknad

Vedlagt ligger formannskapets vedtak i denne saken.

Endelig behandling skjer i kommunestyret 10. mars.

 

Vedlegg