Høringssvar fra Lardal kommune

Høringssvar fra Lardal kommune - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene

Dato: 19.02.2016

Svartype: Med merknad

KS-004/16 Vedtak:

  1. Lardal kommune ber Regjeringen og Stortinget innføre kriterier som gjør at kommunene i hele landet får økonomiske rammebetingelser til å gi tilbud om likeverdige nasjonale velferdstjenester innenfor inntektssystemets tjenesteområde.
  2. Skatteandelen videreføres og utgjør maksimalt 40 % av kommunesektorens samlede inntekter.
  3. Skatteutjamningsgraden i den symmetriske delen av inntektsutjamningen som i dag er 60 %, bør økes.
  4. Innføring av selskapsskatt som en kommunal inntekt fra 1. januar 2017 utsettes til det foreligger dokumentasjon på at det er en sammenheng mellom selskapsskatt og kommunenes tilrettelegging for næringsutvikling.
  5. Delkostnadsnøkkelen for barnehager baseres på en modell uten bruk av utdanningsnivå som kriterium.
  6. Delkostnadsnøkkelen for landbruk bør fremdeles ha et element av omfanget for dyrket areal. Subsidiært bør det kunne gis skjønnsmidler til formålet.
  7. Rammen for skjønnstilskudd reduseres til å omfatte forhold som ikke fanges opp av kostnadsnøkkelen i tillegg til å delfinansiere uforutsette hendelser. Distriktspolitiske hensyn bør tas bort når summen for skjønnstilskuddet fordeles pr. fylke. Frigjorte skjønnsmidler legges til innbyggertilskuddet.
  8. Lardal kommune slutter seg til innføring av et strukturkriterium, men har ikke faglig belegg til å anbefale en konkret gjennomsnittlig reiseavstand.
  9. Det må sikres godt gjennomarbeidede overgangsordninger som sikrer at kommuner som har vedtatt å slå seg sammen som en følge av kommunereformen innen den datoen som departementet selv har satt som kriterium for reformen, men der dato for sammenslåing kommer etter 2017, ikke mister regionale tilskudd eller andre særordninger som kommunen tidligere har blitt foreskrevet at skal inngå i inndelingstilskuddet og skal tilfalle kommunen i 15 + 5 år. Tilsvarende må gjelde for endring i basistilskudd.