Høringssvar fra Lødingen kommune

Høringsuttalelse fra Lødingen kommune

Dato: 18.02.2016

Svartype: Med merknad

Forslag til nytt inntektssystem for kommunene.

 

 

Lødingen kommune er enig i at inntektssystemet som utgangspunkt skal være nøytralt, men både landets ulike geografiske områder og bosettings- og flyttemønster gjør at inntektssystemet fortsatt må inneha kriterier og vektinger som på en god måte ivaretar lokale forskjeller. Herunder hensynet til de ulike kommunenes størrelse, og dagens bosettingsmønster, hvor avstandsrelaterte kostnader er et viktig element.

Gjennom endringene som foreslås i kostnadsnøkler får Lødingen Kommune et inntektstap som foreløpig er estimert til ca. 0,5 mill kr for 2017. Spesielt vil vi peke på konsekvensene av den foreslåtte lavere vektingen av kriteriet for psykisk utviklingshemmede over 16 år.

I følge beregninger foretatt av KS vil Lødingen komme positivt ut på strukturkriteriet, med de gitte forutsetninger som er lagt til grunn. I og med at endelig beregningsmodell, grenseverdi for strukturkriteriet, osv. ikke er fastlagt enda, er det usikkert hvordan fjerning av basiskriteriet og innføring av det nye strukturkriteriet til syvende og sist vil slå ut.

Vi er imidlertid redd for at fjerning av basiskriteriet og fordeling etter innbyggerantallet kan medføre at mindre kommuner vil tape svært mye i forhold til større vekstkommuner. Dette mener Lødingen Kommune er en uheldig omfordeling som kan føre til reduksjoner i tjenestetilbudet i distrikts Norge, og i små kommuner som ikke finner det naturlig å slå seg sammen i større enheter.

Lødingen Kommune er av den oppfatning at et strukturkriterium basert på x km reiseavstand for å nå 5000 innbyggere, ikke nødvendigvis kan benyttes likt for alle landets regioner. Vi ser at beregningene fra KS gir delvis store og overraskende utslag kommunene i mellom.

Det foreslås også at kommunene fra 2017 skal tilføres inntekter via en ny modell for selskapsskatt, som skal baseres på vekst i lokal verdiskapning. Hvordan dette slår ut i skatteutjevningen er vanskelig å ha noen formening om, da denne ikke blir fremlagt før i kommuneproposisjon for 2017, medio mai måned. Vi er redd for at kommuner som mister/har mistet mange offentlige arbeidsplasser kan komme dårlig ut i en slik modell.

Lødingen Kommune mener at det også er svært uheldig at det foreslås store endringer i inntektssystemet som i verste fall kan få store økonomiske virkninger for den enkelte kommune allerede fra 2017. Siden kommunene budsjetterer og har økonomiplaner for 4 år fremover, vil det få store konsekvenser å skulle gjennomføre økonomiske tilpasninger med noen få måneders varsel.

 

Behandlet i Lødingen kommunestyre 11. februar 2016