Høringssvar fra Rana Kommune

Høringssvar Nytt inntektsssyem for kommunene

Dato: 12.02.2016

Svartype: Med merknad

1. Rana kommune ber Regjeringen og Stortinget sørge for at kommunenes økonomiske rammebetingelser fordeles på kommunene slik at innbyggerne i hele landet kan få tilbud på likeverdige nasjonale velferdstjenester innenfor inntektssystemets tjenesteområde.

2. Innføring av selskapsskatt som en kommunal inntekt fra 1. januar 2017 utsettes til man har forskningsbasert dokumentasjon for om det finnes en sammenheng mellom selskapsskatt og kommunenes tilrettelegging for næringsutvikling.

3. Rana kommune mener at en bør legge til grunn 25,4 km. i strukturkriteriet dersom det blir innført.

4. Rana kommune mener at skatteandelen og inntektsutjevningen bør beholdes slik den er i dag.

5. Rana kommune mener det bør legges større vekt på tjenesteproduksjonen og kommunale driftsoppgaver og mindre vekt på økonomi i forbindelse med kommunereformen

 

 

Vedlegg