Høringssvar fra Drammen kommune

Høringsuttalelse fra Drammen kommune - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene

Dato: 29.02.2016

Svartype: Med merknad

Til Kommunal- og moderniseringsepartementet

Drammen bystyre behandlet høringsforslag til nytt inntektssystem for kommunene i sitt møte 23. februar 2016. Det ble enstemmig fattet følgende vedtak:

"Drammen bystyre avgir følgende uttalelse til Kommunal- og moderniseringsdepartementets forslag til nytt inntektssystem for kommunene:

1. Drammen kommune støtter i hovedsak det foreliggende forslag til nytt inntektssystem for kommunene.

2. I forhold til forslag om nye delkostnadsnøkler vil Drammen kommune gi følgende innspill:

a) Delkostnadsnøkkel for barnehage
Drammen kommune foreslår at det vurderes et alternativ tre der det kun legges vekt på antall barn i aldergruppen 1-5 år. Dette alternativet tar som utgangspunkt at kommunene i prinsippet har et ansvar for å skaffe barnehageplass til alle barn, uavhengig av foreldrenes valg av arbeidstid og utdanningsnivå. Hensynet til barnets beste må være avgjørende, ikke hensynet til egenskaper ved foreldrene.

b) Delkostnadsnøkkel for grunnskole
Innvandrerbarn krever ekstra ressurser. Drammen kommune mener derfor det er uheldig at kriteriet innvandrere 6-15 år ekskl. Skandinavia gis lavere vekt. Som et minimum bør dette opprettholdes med nåværende vekt, for eksempel ved at antall innbyggere 6-15 år vektes tilsvarende ned.

c) Delkostnadsnøkkel for sosialhjelp
Drammen kommune støtter forslaget om at aleneboende 30-66 år erstatter urbanitetskriteriet i delkostnadsnøkkelen for sosialhjelp. Det er imidlertid uheldig at viktige sosiale parametre som inngår i opphopingsindeksen vektes ned, og det anbefales at departementet ser nærmere på dette. Det bør også vurderes om man kan finne et bedre og mer intuitivt navn på dette kriteriet.

d) Delkostnadsnøkkel for barnevern
Drammen kommune ber departementet arbeide videre med å utvikle kriterier som i større grad forklarer variasjoner i kommunenes utgiftsbehov enn det den foreslåtte delkostnadsnøkkelen for barnevern gjør. Det bes spesielt om at sammenhengen mellom variasjoner i andel ikke-vestlige innvandrere 0-19 år og utgifter innarbeides i delkostnadsnøkkelen.

e) Oppdatering av kostnadsnøkkelen
Drammen kommune anbefaler at delkostnadsnøklenes vekt i den samlede kostnadsnøkkelen oppdateres årlig.

3. Drammen kommune støtter forslaget om innføring av et strukturkriterium som i mindre grad enn i dag kompenserer for frivillige smådriftsulemper. Det er viktig at grensen for hvilke kommuner som skal få fullt basistilskudd ikke settes for lavt. Det anbefales derfor at grenseverdien minst settes til 25,4 km som foreslått i alternativ 1. Det bør vurderes om grenseverdien bør settes høyere, da reiseavstand betyr mindre for basistilskuddet etter hvert som stadig mer av kontakten med kommunen kan skje elektronisk.

4. Drammen kommune støtter i utgangspunktet forslaget om at en andel av selskapsskatten skal tilbakeføres til kommunen, men vil be departementet vurdere om den foreslåtte modellen vil være den mest hensiktsmessige."

Saksprotokoll fra bystyrets behandling og rådmannens saksframlegg følger vedlagt i pdf-format.

Vennlig hilsen

Roar Paulsen

økonomisjef

 

 

 

Vedlegg