Høringssvar fra Haram kommune

Nytt inntektssystem - høyring

Dato: 26.02.2016

Svartype: Med merknad
  1. Haram kommune støttar ei fagleg oppdatering av kostnadsnøklane slik det er foreslått i høyringsforslaget til nytt inntektssystem. Haram kommune meiner det bør arbeidast vidare med eit alternativ til utdanningskriteriet som grunnlag for delkostnadsnøkkelen for
  2. Haram kommune ser at det er behov for ein gjennomgang og endring av tildelingskritere for innbyggjartilskuddet i forhold til dagens ordning, der særleg eit alternativ til basistilskotet blir Haram kommune støttar KS si innstilling om at forslaget til strukturkriteriet bør operasjonaliserast meir før endringar blir gjennomført.
  3. Dersom høyringsforslaget med innføring av strukturtilskudd likevel blir gjennomført no, meiner Haram kommune at kriteriet med den mest ytterleggåande grenseverdien på 25,4 km reiseavstand ikkje bør veljast.

Vedlegg