Høringssvar fra Odda kommune

Høyring - forslag til nytt inntektssystem

Dato: 25.02.2016

Svartype: Med merknad

Vedlagt følger høyringsuttale frå Odda kommune

Vedlegg