Høringssvar fra Gausdal kommune

Høringssvar nytt inntektssystem - Gausdal kommune

Dato: 01.03.2016

Svartype: Med merknad

Kommunestyret i Gausdal har vedtatt følgende høringssvar:

 Gausdal kommune mener forslagene til oppdatering av kostnadsnøklene er godt faglig fundert og støtter departementets forslag til justeringer. Det anbefales at det foretas en årlig oppdatering fremover, slik at de er i samsvar med utgiftsveksten i de ulike sektorer.

 Den alternative modellen for barnehagenøkkelen må beregnes bedre for å belyse treffsikkerheten på etterspørsel etter barnehageplasser.

 Den reviderte kostnadsnøkkelen for pleie- og omsorg vekter ned kriteriet antall PU over 16 år fra 13,97 til 9,72 %. Gausdal kommune forutsetter at det forhøyede innslagspunkt i ordningen for ressurskrevende brukere nedjusteres tilsvarende.

Gausdal kommune er kritisk til målsettingen med et nytt strukturkriterium; å skille mellom frivillige og ufrivillige smådriftsulemper. Vår oppfatning er at det i for liten grad er vurdert fordeler og ulemper med det foreslåtte strukturkriteriet. En slik endring framstår som et brudd med prinsippet bak kommunereformen om at kommunesammenslåinger skal være basert på frivillighet.

 Gausdal kommune mener at strukturkriteriet bør holdes utenfor kostnadsnøkkelen og at eventuelle endringer ikke bør skje gjennom revekting av kriteriene i inntektssystemet.

 Gausdal kommune ser det som positivt at departementet forholder seg til kjente indekser og indikatorer (distriktsindeks mv) i sine endringsforslag for de regionalpolitiske tilskuddene. Dette skaper sammenheng i regionalpolitikken og forutsigbarhet for kommunene, og forslagene fremstår derfor som fornuftige.

 Skatteandel og graden av inntektsutjevning er svært viktig for Gausdal kommune. Det er viktig å følge opp en sterk skatteutjevning for å sikre et likeverdig og tilfredsstillende tjenestetilbud i alle landets kommuner. Tilsvarende er det viktig at skatteandelen ikke økes.

 Selv om inndelingstilskuddet ikke er en del av høringsdokumentet vil Gausdal kommune understreke viktigheten av at finansieringen av dette kommer i tillegg til rammene for sektoren.

 Gausdal kommune ber departementet klargjøre hvordan mulig inntektsbortfall som konsekvens av endringer i inntektssystemet skal kompenseres gjennom en overgangsordning.

 Det er viktig med et forutsigbart inntektssystem som også ivaretar distriktenes interesser. Regjeringen bør bruke andre virkemidler enn økonomiske innstramminger dersom den ønsker sammenslåing av kommuner.