Høringssvar fra Vestre Toten kommune

Melding om politisk vedtak - nytt inntektssystem for kommunene - høring

Dato: 03.03.2016

Svartype: Med merknad

 

 

Vedlagt følger Vestre Toten kommunestyres høringssvar til forslag til nytt inntektssystem fro kommunen:

 

Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til høringsuttalelse i saken som er gjengitt under:

 

Vestre Toten kommune mener forslagene til oppdateringen av kostnadsnøklene er godt faglig fundert og støtter departementets forslag til justeringer. Det anbefales at det foretas en årlig oppdatering fremover slik at de er i samsvar med utgiftsveksten i de ulike sektorer.

Den alternative modellen for barnehagenøkkelen må beregnes bedre for å belyse treffsikkerheten på etterspørsel etter barnehageplasser.

Den reviderte kostnadsnøkkelen for pleie- og omsorg vekter ned kriteriet antall PU over 16 år fra 13,97 til 9,72%. Vestre Toten kommune forutsetter at det forhøyede innslagspunkt i ordningen for ressurskrevende brukere nedjusteres tilsvarende.

 

Vestre Toten kommune ser positivt på målsetting for et nytt strukturkriterium; å skille mellom frivillige og ufrivillige smådriftsulemper. De kommuner som har åpenbart ufrivillige smådriftsulemper skal kompenseres for dette, mens de som «tar på seg» frivillige smådriftsulemper vil ikke bli kompensert for dette økonomisk. Dette synes å være i tråd med at utgiftsutsjevningen skal kompensere for objektive forhold som kommunen selv ikke kan påvirke. Vestre Toten kommune oppfatning er at dette er en fornuftig tilnærming og modellen treffer i forhold til å definere kommuner med ufrivillige smådriftsulemper. Men det er tydelig på at modellen ikke er ferdig designet og må bearbeides videre for å bli mer «treffsikker» og for å fjerne åpenbart urimelige og utilsiktede utslag.

Vestre Toten kommune mener at strukturkriteriet bør holdes utenfor kostnadsnøkkelen og at eventuelle endringer ikke bør skje gjennom revekting av kriteriene i inntektssystemet.

 

Vestre Toten kommune ser det som positivt at departementet forholder seg til kjente indekser og indikatorer (distriktsindeks mv) i sine endringsforslag for de regionalpolitiske tilskuddene. Dette skaper sammenheng i regionalpolitikken og forutsigbarhet for kommunene og forslagene fremstår derfor som fornuftige.

Skatteandel og graden av inntektsutjevning er svært viktig for Vestre Toten kommune. Det er derfor viktig å følge opp en sterk skatteutjevning for å sikre et likeverdig og «godt nok» tjenestetilbud i alle landets kommuner.

 

Selv om Inndelingstilskuddet ikke er en del av høringsdokumentet vil Vestre Toten kommune understreke viktigheten av at finansieringen av dette kommer i tillegg til rammene for sektoren.

Vestre Toten kommune ber departementet klargjøre hvordan mulig inntektsbortfall som konsekvens av endringer i inntektssystemet skal kompenseres i en overgangsordning.

 

 

 

Med hilsen

Odd Arnvid Bollingmo

assisterende rådmann