Høringssvar fra Lillehammer kommune

Forslag til nytt inntektssystem for kommunene - høringsvar fra Lillehammer kommune

Dato: 23.02.2016

Svartype: Med merknad

Lillehammer formannskap har behandlet forslaget til nytt inntektssystem for kommunene, jfr. høringsbrev datert 16.12.2015 og har følgende merknader til høringsnotatet:

Når det gjelder forslagene knyttet til kostnadsnøklene i utgiftsutjevningen og de regionalpolitiske tilskuddene har formannskapet ingen bemerkninger.

Lillehammer formannskap ser positivt på målsettingen for et nytt strukturkriterium; å skille mellom frivillige og ufrivillige smådriftsulemper. Dette er i tråd med at utgiftsutjevningen skal kompensere for objektive forhold som kommunen selv ikke kan påvirke. Lillehammer kommune er videre av den oppfatning er at et strukturkriterium basert på reiseavstand er en fornuftig tilnærming og er egnet til skille mellom frivillige og ufrivillige smådriftsulemper, så lenge det bare gjøres gjeldende for kommuner som faktisk er så små at de kan ha smådriftsulemper. Dette forutsetter at det settes en øvre grense for innbyggertallet i kommuner som omfattes av ordningen.

Videre bes departementet klargjøre hvordan mulig inntektsbortfall som konsekvens av endringer i inntektssystemet skal kompenseres i en overgangsordning senest når det endelige forslaget legges fram i kommuneproposisjonen for 2017.