Høringssvar fra Verdal kommune

Høringsuttalelse Verdal kommune

Dato: 02.03.2016

Svartype: Med merknad

Det gjøres oppmerksom på at saken ikke behandles politisk før torsdag 3. mars - om endringer skjer i behandlingen, sendes justert uttalelse.

 1. Intensjonen med inntektssystemet for kommunene er å sikre mest mulig lik tilgang på velferdstjenester uavhengig hvor du bor i landet. Forslaget til nytt inntektssystem innebærer betydelige omfordelingsvirkninger til fordel for de største kommunene i landet. Dette kan unngås med å legge evt kompensasjon for «ufrivillige smådriftsulemper» utenom utgiftsutjevningen i likhet med ulike regionalpolitiske tilskudd.
   
 2. Følgende bes sett nærmere på:
  - Kommunen tilstreber en så god økonomiplanlegging som mulig. En årlig oppdatering av kostnadsnøklene støttes slik at en i større grad tar hensyn til at utgiftsveksten i de ulike sektorene er forskjellig over tid.
  - Kommunenes omsorgsoppgaver blir stadig mer krevende. Det er derfor svært uheldig at kriteriene knyttet til psykisk utviklingshemmede 16 år og over svekkes.
  - Kommunale veger bør tas inn som nytt kriterium innenfor utgiftsutjevningen.
   
 3. Strukturkriteriet som foreslås gir betydelige negative økonomiske konsekvenser for de fleste kommuner. Modellen må bearbeides videre for å bli mer "treffsikker" og for å fjerne åpenbart urimelige og utilsiktede utslag. Strukturkriteriet inneholder valg både med hensyn til hvor mange personer det skal måles reiselengde til og hvilken grenseverdi for reiselengde som skal kvalifisere til fullt basiskriterium. Disse valgene vil i stor grad baseres på skjønn. Det taler for at det nye strukturkriteriet bør holdes utenom kostnadsnøkkelen, som skal være basert på objektive størrelser.
   
 4. Dagens skatteandel og skatteutjevning må videreføres slik at skattesvake kommuner også i fremtiden har mulighet til å levere likeverdige tjenester.