Høringssvar fra Malvik kommune

Høringsuttalelse fra Malvik kommune - forslag til nytt inntektssystem for kommunene

Dato: 29.02.2016

Svartype: Med merknad

Malvik kommune er en kommune i sterk vekst, og som andre vekstkommuner har vi en ung befolkning. Vi er en av de mest effektivt drifta kommunene i Midt-Norge, og folk flest bor i tilknytning til kollektivknutepunkt og tettstedene i kommunen. Dette er et resultat av vanskelige valg som kommunen har gjort over år. Gjennom dette arbeidet har vi lagt til rette for bedre tjenester, mer effektive, miljøvennlige tjenester og med et godt lokaldemokrati i bunn.

Vekstkommuner er allerede i dag i en presset situasjon fordi det er behov for store investeringer blant annet i skoler og barnehager, uten at dagens inntektssystem tar tilstrekkelig høyde for dette. Derfor er det underlig at regjeringen i sitt forslag til nytt inntektssystem foreslår et system som ytterligere legger press på effektive vekstkommuner som Malvik. Etter vår mening legger dette opp til en merkelig incentivstruktur der kommuner som Malvik straffes for å bosette og drifte effektivt. Inntektssystemet bør premiere og ikke straffe kommuner med vårt innbyggerantall og effektivitet.

Det fremstår som merkelig at Regjeringens begrepsbruk og foreslåtte omfordeling i forhold til frivillig eller ufrivillig smådriftsulemper skal gjelde for store kommuner på Malviks sin størrelse. Basistilskuddet inngår i den totale potten med penger til Malvik kommune og en reduksjon av dette ved gjennomføring av strukturkriteriet vil føre til at den totale økonomiske rammen vi har tilgjengelig blir vesentlig mindre.

Malvik kommune er også kritisk til den foreslåtte omleggingen av kostnadsnøkler. Den foreslåtte omfordelingen gir også lavere inntekt til kommuner som Malvik. Den totale omfordelingen av kostnadsnøklene ser også ut til å slå uheldig ut for kommuner på Malviks størrelse. Vi ser at det blant annet er negative utslag for barn og unge mellom 6-15 år og psykisk utviklingshemmede fra 16 år og oppover. Denne omfordelingen vil også påvirke tjenestetilbudet til innbyggerne i kommunen vår om det blir endelig.

Når det gjelder skatteandel og graden av inntektsutjevning, ønsker Malvik kommune en gjennomgang av systemet for å se hva som vil være riktig nivå med tanke på målet om i størst mulig grad å tilby innbyggerne likeverdige tjenester uavhengig av bosted.

Slik endringene i forslaget til nytt inntektssystem er beskrevet, mener Malvik kommune at dette vil gi store omfordelingsvirkninger mellom kommunene. Innføringen av strukturkriteriet forsterker denne omfordelingen. Vi stiller spørsmål ved det faglige grunnlaget for avstandskriteriet som er sendt på høring. Beregningene KS har gjort viser at det er de største byene som vil tjene mest på ordningen, til tross for at det er der vi finner de korteste reiseavstandene.

Alle kommuner med innbyggere mellom 10000 – 20000 innbyggere taper på forslaget. Det er merkelig, all den tid regjeringens eget ekspertutvalg har anbefalt nettopp vår størrelse for å sikre sterke kommuner. Vi undres da over at man da ikke tilrettelegger for en god kommuneøkonomi i denne typen kommuner.

For Malvik kommune endres innbyggertallet og dertil kostnadsnivået med flere hundre innbyggere i året. Vi håper derfor regjeringen vil sikre at det ved utbetaling til kommunene legges senest tilgjengelige innbyggertall til grunn og at man ser på muligheten for å ta høyde for dette i nytt, rettferdig inntektssystem.