Høringssvar fra Hadsel kommune

Høringssvar fra Hadsel kommune

Dato: 09.02.2016

Svartype: Med merknad

Hadsel kommune vedtar følgende høringsuttalelse til nytt inntektssystem:
Hadsel kommune ønsker ikke at det foretas endringer i inntektssystemet før de samfunnsmessige konsekvensene er bedre utredet.
Oppdatering av kostnadsnøklene i inntektssystemet bør etter vår mening gjøres så ofte som mulig, og kommunen har ingen umiddelbare innvendinger mot endringene som foreslås. Når det gjelder barnehagefinansieringen, støtter Hadsel kommune den alternative modellen som foreslås, hvor utdanningskriteriet erstattes av voksne mellom 20 og 44 år i heltidsarbeid. Det synes mer forståelig som forklaringsvariabel på hvor stor andel av barna i kommunen som faktisk har barnehageplass.
Når det gjelder strukturkriteriet synes det som forslaget rammer mellomstore kommuner for hardt. Når 144 av 146 kommuner mellom 5-20 000 innbyggere kommer dårligere ut med grenseverdi på 25,4 km, stiller vi spørsmål om kriteriet treffer målgruppen. En bør derfor utarbeide modeller som måler reiselengde til flere enn 5 000 innbyggere, og grenseverdien bør settes på laveste alternativ på 13,3 km. Alternativt bør en søke å skjerme kommuner som er nærme Ekspertutvalgets anbefaling på 10-15 000 innbyggere.
Endringer foreslått i innretningen i de regionalpolitiske tilskuddene, er det vanskelig å uttale seg konkret om, siden nye satser ikke er presentert. Vi støtter likevel en ordning som tar utgangspunkt i distriktsindeksen, men er skeptisk til å gi støtte til endringer som ikke kan konkret beregnes for hver kommune. Hadsel kommune er svært kritisk til at det er på tale å ha mindre utjevning av skatteinntektene mellom kommunene, tvert i mot vil vi ønske mer utjevning. Vi er skeptiske til å innlemme selskapsskatten, da denne er konjunkturfølsom, og mye mer uforutsigbar gjennom budsjettåret enn personskatten er. Dersom selskapsskatten skal inngå i kommunenes skatteinntekter, må det utarbeides en ordning som tar hensyn til verdiskapningen, ikke hovedkontorplasseringen. Det er
hvor arbeidsplassene ligger som er sentralt, ikke hvor selskapet har sin administrasjon og kontoradresse.
Dersom regjeringen foreslår endringer i inntektssystemet i mai, ber vi om at kommunene får god tid på å utrede konsekvensene, før vi må foreta beslutning om kommunesammenslåing. Fristen bør utsettes til innen utgangen av året 2016.