Høringssvar fra Lund kommune

Forslag til nytt inntektssystem for kommunene - høringsuttalelse fra Lund kommune

Dato: 05.02.2016

Svartype: Med merknad

FS-006/16 Vedtak:

1. Lund kommune ber Regjeringen og Stortinget sørge for at kommunenes økonomiske rammebetingelser fordeles på kommunene slik at innbyggerne i hele landet kan få tilbud på likeverdige nasjonale velferdstjenester innenfor inntekts­systemets tjenesteområde.
2. Skatteandelen videreføres og utgjør 40 % av kommunesektorens samlede inntekter.
3. Skatteutjamningsgraden i den symmetriske delen av inntektsutjamningen som i dag er 60 %, økes.
4. Innføring av selskapsskatt som en kommunal inntekt fra 1. januar 2017 utsettes til man har forskningsbasert dokumentasjon for om det finnes en sammenheng mellom selskaps­skatt og kommunenes tilrettelegging for næringsutvikling.
5. Delkostnadsnøkkelen for barnehager baseres på den alternative modellen uten bruk av utdanningsnivå som kriterium.
6. Rammen for skjønnstilskudd reduseres til å omfatte forhold som ikke fanges opp av kostnadsnøkkelen i tillegg til å delfinansiere uforutsette hendelser. Frigjorte skjønnsmidler legges til innbyggertilskuddet.
7. Regjeringen og Stortinget bes om å konkretisere hvor mye bedre tjenestetilbud aktuelle kommuner skal ha mulighet til å gi innbyggerne sine gjennom regionalpolitiske tilskudd. Regjeringen anmodes om å vurdere en modell for tildeling av regionalpolitiske tilskudd som
 a. tar utgangspunkt i det gjennomsnittlige utgiftsbehovet i grønt hefte
 b. tilleggskompenserer med målsatt høyere tjenestetilbud
 c. tar hensyn til utgiftslettelser som ulik arbeidsgiveravgift gir kommunen
d. graderes etter nivået på distriktsindeksen.
8. Dersom Stortinget innfører et strukturkriterium, anbefales alternativ 2 (16,5 km) som konkret gjennomsnittlig reiseavstand.