Høringssvar fra Sarpsborg kommune

Høringsuttalelse - forslag til nytt inntektssystem for kommunene - Sarpsborg kommune

Dato: 04.03.2016

Svartype: Med merknad

Sarpsborg kommune avgir følgende høringsuttalelse:

Sarpsborg kommune mener at en oppgradering av kostnadsnøkkelen basert på nye beregninger bidrar til en mer rettferdig fordeling av de statlige rammeoverføringene til kommunene og dermed representerer en forbedring av dagens inntektssystem. 

Sarpsborg kommune er skeptisk til innføring av et strukturkriterium selv om vi ser at det på et generelt grunnlag vil motvirke frivillige smådriftsulemper i kommunesektoren, og gi visse insentiver til kommunesammenslåinger. Gradering av basistilskuddet er i seg selv ikke uproblematisk. Slik strukturkriteriet er beskrevet i høringsnotatet kan det tenkes at kriteriet vil kunne gi enkelte uheldige fordelingseffekter. For eksempel kan kommuner som ikke har smådriftsulemper i dag, men som har færre enn 20 000 innbyggere, tape på det nye kriteriet. Det anbefales at KMD arbeider mer med å operasjonalisere strukturkriteriet før en eventuell innføring i inntektssystemet. Dette vil bli avgjørende for at strukturkriteriet vil fungere optimalt i forhold til den opprinnelige hensikten. 

Sarpsborg kommune mener at den alternative modellen med bruk av antall heltidsansatte i stedet for utdanningsnivå i kostnadsnøkkelen for barnehage er bedre enn dagens modell da den fremstår som mindre usosial, vil ha større legitimitet blant kommunene og bedre understøtte barnehagelovens formål.  

Nedvekting av kriteriet for psykisk utviklingshemmede må ses i sammenheng med toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester slik at ikke den samlede finansiering av tjenesten svekkes. 

Dagens inntektsutjevning mellom skatterike og skattesvake kommuner bør ikke svekkes. Sarpsborg kommune mener at formålet med inntektssystemet med utlikning av inntektsforskjeller taler mot en gjeninnføring av selskapsskatten i inntektssystemet. Sarpsborg kommune vil i tillegg peke på at kommuner, som budsjettstyrte organisasjoner, er avhengig av stor grad av forutsigbarhet i sine inntekter for å kunne levere et stabilt og godt tjenestetilbud til innbyggerne.

Vedlegg