Høringssvar fra Fauske kommune

HØRING - FORSLAG TIL NYTT INNTEKTSSYSTEM FOR KOMMUNENE

Dato: 29.02.2016

Svartype: Med merknad

Nytt inntektssystem må gjøres nøytralt uten direkte tilknytning til kommunereform og debatten om kommunesammenslåinger. Dersom kommunestruktur bringes inn i debatten om utforming av inntektssystemet, vil kommunestrukturen bli underordnet inntektssystemet. Dette er etter Fauske kommunes oppfatning prinsipielt uheldig, og vil dessuten i realiteten medføre at frivillighetslinjen vil være forlatt. Det nye strukturkriteriet som er foreslått favoriserer de største kommunene i for stor grad.

Fauske kommune støtter en styrking av den lokale beskatningsretten, men mener forslaget om ny modell for selskapsskatt bør utvides til også å omfatte økt virksomhet innenfor naturressursbaserte næringer. Den foreslåtte modellen tilgodeser kun kommuner med næringsvirksomhet som medfører økt sysselsetting, siden den er basert på vekst i lønnsgrunnlaget. Utbygging av vannkraftanlegg medfører ikke nødvendigvis økt sysselsetting i vertskommunene. Tilsvarende gjelder for utbygging av øvrige naturressursbaserte næringer, slik som vindkraft. Disse kommunene får derfor liten eller ingen tilbakeført andel av lokal næringsvekst med den foreslåtte modellen.

Kommuner med naturressursbasert næring må tilgodeses gjennom naturressursskatten. Dagens naturressursskatteordning er en særskatt for kraftforetak som er hjemlet i skatteloven § 18-2. Vertskommunenes andel av naturressursskatten utgjør 1,1 øre/kWh, og beregnes på grunnlag av gjennomsnittet av de siste syv års kraftproduksjon. Satsen for naturressursskatten har stått fast på 1,1 øre/KWh siden 1997. Som en følge av at satsen har stått fast i snart 20 år, reduseres løpende realverdien av naturressursskatten i takt med inflasjonen. På denne bakgrunn bør behovet for verdisikring av naturressursskatten vurderes.

I høringsforslaget er enkeltelementer i et nytt inntektssystem vurdert, men helheten vil først komme i kommuneproposisjonen våren 2016. Når det avgis høringsuttalelse 1. mars vet derfor ikke den enkelte kommune hvordan inntektssystemet vil bli utformet og hvilke konsekvenser endringene i inntektssystemet vil få for dem. Fauske kommune mener det er behov for at endringene i inntektssystemet gjøres gjennom en bredere og grundigere prosess, hvor KS og andre kommuneorganisasjoner involveres.