Høringssvar fra Rennebu kommune

Melding om vedtak - høring. Forslag til nytt inntektssystem for kommunene

Dato: 17.02.2016

Svartype: Med merknad

 

Formannskapet behandlet i møte 09.02.2016 sak 9/16. Følgende vedtak ble fattet:

 

Rennebu kommune har vurdert forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Rennebu kommune har lagt til grunn at det skal gjennomføres en kommunereform og at inntektssystemet skal benyttes som et virkemiddel for å oppnå dette.

 

Nytt strukturkriterium

Det er svært viktig at det tas hensyn til avstander når kommunestrukturen skal vurderes.

 

Det er sannsynligvis størst samfunnsmessig gevinst knyttet til endringer i kommuneinndelingen i bynære områder. Dette fanges godt opp av det nye strukturkriteriet.

Det er fornuftig at små kommuner med store avstander til større befolkningsgrupper i nabokommuner ikke skal tape på omleggingen. Dette fanges også godt opp av det nye strukturkriteriet.

 

Det er viktig at grenseverdien/ akseptert avstand til store befolkningsgrupper ikke settes for høyt.   Selv om innbyggerne i gjennomsnitt ikke får store avstander vil kommuner som har stort areal uansett ha en god del innbyggere som får store avstander.

 

 

Utgiftsutjevningen – nye delkostnadsnøkler

Rennebu kommune har gjort seg kjent med forslag til endringer i de ulike delkostnadsnøklene. Forslag til endringer bygger på statistiske analyser - og det er vanskelig å ha noen sikker formening om påliteligheten av de ulike analysene som er foretatt.

 

Formannskapet vil imidlertid bemerke at det er uheldig å bruke antall personer med høyere utdanning som er kriterium i kostnadsnøkkelen for barnehager. Antall heltidsansatte i aldersgruppen 20-44 år er ifølge departementet et fullt ut forsvarlig kriterium - og bør benyttes i stedet for utdanningskriteriet.

 

Formannskapet vil i tillegg bemerke det uheldige i at bosettingskriteriet gis vesentlig lavere vekt sammenlignet med tidligere. Det er vanskelig fullt ut å fastslå bosettingsmønsterets betydning for kommunens kostnader ved bruk av statistiske analyser.

 

Redusert vekting av landbrukskriteriet gir urimelige utslag for landbruksavhengige kommuner – som fortsatt vil være avhengig av en godt utbygd landbruksrådgivning/administrasjon. Det er ønskelig at vektingen av dette kriteriet opprettholdes mest mulig på dagens nivå.

 

 

Regionalpolitiske tilskudd

Rennebu kommune har forståelse for at småkommunetilskuddet integreres i distriktstilskudd Sør-Norge og Nord-Norge tilskuddet. Det er imidlertid viktig at distriktstilskuddene fortsatt inneholder et eget småkommunetillegg. Små kommuner med distriktspolitiske utfordringer har større utfordringer enn andre distriktskommuner – og dette bør tas hensyn til gjennom et eget småkommunetillegg.

 

Ellers har en ikke innvendinger mot at resten av distriktstilskuddet blir fordelt i forhold til distriktsindeksen og innbyggertallet.

 

 

 

Skatt

I høringsnotatet gis det en beskrivelse av dagens system for skatt og skatteutjevning. Det fremmes ikke konkrete forslag til endringer i dagens modell, men vises til at kommunene fra og med 2017 igjen vil bli tilført en andel av selskapskatten.

 

Rennebu kommune mener at selskapsskatten ikke bør gjeninnføres som kommunal skatt.

Dersom ny modell for selskapsskatt skal innføres, bør modellen utvides til også å omfatte økt virksomhet innenfor naturressursbaserte næringer. Dette kan gjøres ved å verdisikre naturressursskatten, som har stått uendret på 1,1 øre/kWh siden innføringen i 1997.

Det er flere forhold som gjør at selskapsskatten ikke er en god inntektskilde for kommunene. Selskapsskatten er en ustabil og lite forutsigbar inntekt. Skattegrunnlaget for selskapsskatten er også mer konjunkturfølsomt enn det øvrige skattegrunnlaget. Selskapsskatten varierer også betydelig mellom kommunene. En tilbakeføring av en andel av selskapsskatten til kommunene kan derfor gi større inntektsforskjeller mellom kommunene. Det er også usikkert om det kan dokumenteres at en gjeninnføring av selskapsskatten vil forsterke kommunenes incentiver til å påvirke næringsutviklingen.

 

Regjeringen har foreslått at grunnlaget for tilbakeføringen av selskapsskatten skal basere seg på den lønnssummen i privat virksomhet som registreres ned på hver enkelt kommune.

Det er uheldig at den ordningen som foreslås vil forsterke effektene av en nedgangskonjunktur i en kommune. Årsakene til nedgangskonjunkturer er ofte utenfor det en kommune kan påvirke, for eksempel endring i internasjonal etterspørsel etter norske varer og tjenester.

 

Rennebu kommune gir sin tilslutning til en fortsatt sterk inntektsutjevning.

Eiendomsskatten er en frivillig skatt – og må derfor fortsatt holdes utenfor inntektsutjevningen. Inntekter som er en kompensasjon for naturressurser/naturinngrep må også fortsatt holdes utenfor inntektsutjevningen.

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen

Rennebu kommune

  

Karl Petter Gustafsson

formannskapssekretær