Høringssvar fra Fellesorganisasjonen (FO)

Høringssvar - forslag til nytt inntektssystem for kommunene

Dato: 17.02.2016

Svartype: Med merknad

Fellesorganisasjonen (FO) er fagforeningen og profesjonsforbundet for over 27.000 barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. 

Regjeringen presenterer i forslaget til nytt inntektssystem for kommunene vesentlige endringer for inntektene til kommunene. 

FO mener så vesentlige endringer i kommunenes inntektsgrunnlag må konsekvensutredes. I forslaget fremkommer det at konkrete modeller blir presentert i kommuneproposisjonen for 2017, og dermed er det uklart hvordan dette vil utarte seg. FO mener derfor det er for tidlig å komme med forslag på nye inntektssystemer. Først må det avklares hvordan kommune-Norge ser ut etter at kommunereformen er over. FO ber derfor regjeringen om å utsette endringer av inntektssystemet til konturene av de nye kommunene er kjent.

Regjeringen sier at forslaget vil gjøre inntektssystemet enklere og mer rettferdig, og at det vil ivareta en god distriktsprofil. Regjeringen mener at dagens inntektssystem belønner kommuner som velger å være små, og at det fører til at kommuner som slår seg sammen over tid taper inntekter. Derfor vil regjeringen gjøre systemet mer nøytralt og fjerne hindringer for kommunesammenslåing. De vil derfor skille mellom kommuner som er ufrivillig små på grunn av spredt bosetting og lange avstander, og kommuner som selv velger å være små.

FO mener regjeringens forslag ikke kan kalles for en nøytral inntektspolitikk, fordi dette kan medføre at småkommuner mister deler av inntekten sin. Dermed vil de mer eller mindre tvinges til å slå seg sammen med sin(e) nabokommune(r). Høringsteksten uttrykker også dette som en målsetting. Vi mener dette er en strategi for å sette fart på kommunereformen, og strider mot løftene om at kommunene skal få velge selv om de vil slå seg sammen.

Å tvinge små kommuner til å gjennomføre sammenslåinger er ikke god distriktspolitikk. Med regjeringens forslag vil små kommuner få store inntektstap, og de største byene få økte inntekter. FO mener dette er politikk som fører til økt sentralisering.

Konsekvenser av regjeringens politikk og målsetting med endringen i inntektssystemet er færre og større kommuner. FO er bekymret for at dette vil gå på bekostning av mål om gode og tilstrekkelige tjenester for befolkningen i kommunene. Store kommuner gir ikke nødvendigvis best forutsetning for å sikre dette.

 

Med vennlig hilsen

 

Mimmi Kvisvik

Andreas Pedersen Kikvik

Forbundsleder

Rådgiver 

Vedlegg