Høringssvar fra Lierne kommune

forslag til nytt inntektssystem for kommunene

Dato: 22.02.2016

Svartype: Med merknad

Lierne kommunestyres vedtak:

Lierne kommunestyre vedtar følgende høringsuttalelse fra Lierne kommune:

 1. Lierne kommunestyre er sterkt kritisk til at forslag til nytt inntektssystem vil gi en samlet svikt i inntektene til kommunene i Nord-Trøndelag. Både forslaget om å endre basistilskuddet, Nord-Norge- og Namdalstilskuddet og at mere skal fordeles pr innbygger, vil svekke økonomien i de fleste nordtrønderkommunene. Å innføre et økonomisk skille mellom såkalt frivillig og ufrivillig smådriftsulemper, for å få til økt kommunesammenslåing, er uheldig. Kommunesammenslåing bør skje på frivillig basis og ikke med økonomisk tvang. 370 av 428 kommuner i Norge vil få nedgang i sine inntekter i det nye inntektssystemet. Det nye inntektssystemet er derfor en gedigen omfordeling av inntekter fra små og mellomstore kommuner til store bykommuner. Oslo får alene kr 415 millioner i økte inntekter. Ei slik omfordeling vil forsterke den uheldige sentraliseringa vi allerede i dag har i Norge.
 2. Innføring av et strukturkriterium for differensiering av basistilskuddet støttes. Det foreslås at grenseverdien settes til 25,4 km.
 3. Fjerning av urbanitetskriteriet synes fornuftig med tanke på at antall innbyggere vil telle mer på mange områder.
 4. Flere steder i høringsdokumentet står det at smådriftsulemper på tjenestenivå, for eksempel ved å gi et desentralisert skoletilbud i en kommune med spredt bosetting, vil fortsatt kompenseres fullt ut. Det er da vanskelig å forstå hvorfor sone- og nabokriteriene er vektet betydelig ned både når det gjelder grunnskole, pleie og omsorg og kommunehelsetjeneste. Det stilles også spørsmål om hvorfor ikke sone- og nabokriteriene brukes i delkostnadsnøkkelen for barnehage. Det vil være betydelige kostnader forbundet med spredtbygdhet også for barnehagesektoren.
 5. Finansiering av barnehagesektoren er ikke bra nok, vi ønsker et mer treffsikkert kriterium enn utdanningsnivå eller antall heltidsansatte. Lierne kommunestyret mener at antall rettighetsbarn i barnehage brukes som kriterium.
 6. Forslaget om nytt kriterium Antall aleneboende 30-66 år støttes.
 7. Redusert vekt på kriteriet Psykisk utviklingshemmede over 16 år synes dramatisk. At en del av tapet kan kompenseres gjennom økt tilskudd til ressurskrevende tjenester vil bare skje helt unntaksvis. Svært mange tunge og «kostbare» brukere er fysisk, og ikke psykisk, handicappede.
 8. Det er stort minus i høringsnotatet at de foreslåtte endringene i regionalpolitiske tilskudd ikke er mer konkrete, slik at det er mulig å beregne virkningene.
 9. Det er uheldig at ikke vektingen av basiskriteriet er kjent før kommuneproposisjonen for 2017 legges fram i mai.
 10. Det er også uheldig at en ikke vet om det blir endringer i skatteandel og i inntektsutjevninga før forslag til statsbudsjett legges fram i oktober.
 11. Dagens inntektssystem 2016 legges til grunn for inndelingstilskuddet for kommuner som slår seg sammen. Det er ikke avklart fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet hvordan dette slår ut for årene 2017 til 2019. Dette må avklares raskt slik at kommunene vet hva de skal forholde seg til når vedtak om eventuelle kommunesammenslåing skal fattes.