Høringssvar fra Engerdal kommune

Høringssvar fra Engerdal kommune - forslag til nytt inntektssystem for kommunene

Dato: 19.02.2016

Svartype: Med merknad

Engerdal kommune mener forslagene til oppdateringen av kostnadsnøklene er godt faglig fundert og støtter departementets forslag til justeringer. Det anbefales at det foretas en årlig oppdatering fremover slik at de er i samsvar med utgiftsveksten i de ulike sektorer.

Den alternative modellen for barnehagenøkkelen må beregnes bedre for å belyse treffsikkerheten på etterspørsel etter barnehageplasser.

Den reviderte kostnadsnøkkelen for pleie- og omsorg vekter ned kriteriet antall PU over 16 år fra 13,97 til 9,72%. Engerdal kommune forutsetter at det forhøyede innslagspunkt i ordningen for ressurskrevende brukere nedjusteres tilsvarende.

 

Engerdal kommune mener at utformingen av nytt inntektssystem må gjøres nøytralt uten direkte tilknytning til kommunereform og debatten om kommunesammenslåinger. Det inntektssystemet som nå fremmes vil påvirke kommunens arbeid med kommunereformen. Endringene legger et sterkt økonomisk press på mange kommuner. I høringsnotatet foreslås det at kommuner som vedtar kommunesammenslåing innen 1. juli 2016, ikke skal berøres av omleggingen. Inndelingstilskuddet skal gis uavhengig av virkningene ved omlegging av basistilskuddet og småkommunetilskuddet. Regjeringens endringsforslag legger et sterkt press på kommunene om få fatte vedtak om sammenslåing. Dette mener Engerdal kommune er i strid med Stortingets forutsetning om at kommunesammenslåinger skal være frivillige.

 

Totalvirkningen av omleggingen av inntektssystemet for kommunene er en favorisering av de største kommunene. Omleggingen vil derfor medføre en sterkere sentraliseringsprosess noe Engerdal kommune er sterkt imot. Engerdal kommune mener det er viktig å opprettholde like muligheter for et kommunalt tjenestetilbud uavhengig av hvor en ønsker å bo.

 

Regjeringens forslag til inntektssystemet for kommunene skal behandles av Stortinget i juni 2016, samtidig som regjeringens frist for oppsummering av kommunereformen i kommunene går ut. Dette betyr at kommunene ikke vil være kjent med hvilke deler av regjeringens forslag som blir vedtatt av Stortinget. Engerdal kommune mener det er lite heldig for kommunene å måtte fatte vedtak om sammenslåing eller ikke før rammebetingelsene for kommuneøkonomien er klare.

 

Regjeringens forslag om nytt inntektssystem innebærer fundamentale endringer ved dagens oppbygging av inntektssystemet. Engerdal er sterkt kritiske til prosessen rundt innføringen av nytt inntektssystem. Vi mener det er behov for at endringene i inntektssystemet gjøres gjennom en bredere og grundigere prosess, hvor KS og andre kommuneorganisasjoner involveres. Vi er også kritiske til den korte høringsfristen som gjør det vanskelig å fullt ut få oversikten over effektene av endringene for den enkelte kommune.

 

Skatteandel og graden av inntektsutjevning er svært viktig for Engerdal kommune. Det er derfor viktig å følge opp en sterk skatteutjevning for å sikre et likeverdig og «godt nok» tjenestetilbud i alle landets kommuner.

 

Selv om Inndelingstilskuddet ikke er en del av høringsdokumentet vil Engerdal kommune understreke viktigheten av at finansiering

en av dette kommer i tillegg til rammene for sektoren.

 

Engerdal kommune ber departementet klargjøre hvordan mulig inntektsbortfall som konsekvens av endringer i inntektssystemet skal kompenseres i en overgangsordning.