Høringssvar fra Bjugn kommune

Kommunestyret i Bjugn har vedtatt følgende høringsuttalelse på forslag til nytt inntektssystem for kommunene

Dato: 01.03.2016

Svartype: Med merknad
  • Strukturkriteret

 

Dagens inntektssystem har ikke noe innbygget insentiv til frivillig kommunesammenslåing. 

Dersom det fra staten sin side er ønskelig med kommunesammenslåinger/ny kommunestruktur burde det vært styrt på en direkte måte og ikke gjennom reduserte inntekter til utvalgte kommuner. Dersom dette inntektssystemet blir vedtatt i Stortinget, vil dette gi økonomiske insentiver for en sammenslåing av Bjugn kommune og Ørland kommune.

Det kan oppstå situasjoner der en kommune ønsker å slå seg sammen med nabokommunene, men uten at nabokommunene ønsker en sammenslåing. De kommunene som er positive til sammenslåing kan ikke defineres som «frivillig» små, og i slike tilfeller må det etableres en praksis om at det gis skjønnsmidler eller andre tilskudd som kompensasjon for tap av tilskudd gjennom strukturkriteriet.

Slik strukturkriteriet nå er operasjonalisert, vil det ikke gi de effekter som har vært signalisert fra regjeringen tidligere i forhold til kommunestruktur og størrelser på kommunene. Det er tidligere sagt at kommunene burde ha minimum 10.000 – 15.000 innbyggere, mens i forhold til kriteriet vil det være kommuner under 3.000 innbygger og kommuner over 20.000 innbyggere som tjener på nytt inntektssystem. Kriteriet kan bidra til en fremtidig kommunestruktur med små utkantkommuner og store sentrale kommuner, og dette kan igjen sette press på prinsippet om generalistkommuner.

Virkningene av strukturkriteriet går for langt, og kriteriet må omarbeides slik at inntektssystemet gir insentiver og virkninger i forhold til de kommunestørrelser som har vært beskrevet fra blant andre ekspertutvalget tidligere.  Det må også omarbeides slik at det mer hensyntar avstanden mellom befolkningstyngdepunktet i egen kommune i forhold til befolkningstyngdepunktene i nabokommunene

 

  • Regionalpolitisk tilskudd

 

Argumentasjonen rundt endringer i regionalpolitiske tilskudd virker fornuftige i forhold til at tilskuddene spisses mot kommuner med utfordringer, og at tilskuddene fordeles i hht innbyggertall og dermed gjøres mere nøytral i forhold til kommunestruktur.

 

  • Endringer i skatteelementene i inntektssystemet

 

Virkningene av disse endringene er ikke kjent, men det er viktig at kommunene har intensiver til å utvikle næringsliv og vekst i egen kommune. Det vil gjennom dette også være opp til kommunene selv å skape verdier gjennom økt næringsutvikling i kommunen.  Det er viktig at det gir stabile inntekter over år slik at tjenestetilbudet ikke blir skadelidende.

Det er også vesentlig at en ny skatteutjevning ikke medfører redusert skatteinntekt/overføring til Bjugn kommune.

 

 

Vedlegg