Høringssvar fra Bokn kommune

Høyring frå Bokn kommune - forslag til nytt inntektssystem for kommunane, rett versjon

Dato: 01.03.2016

Svartype: Med merknad

Kommunal og moderniseringsdep.

Kommunalavdelingen v/ seniorrådgiver Karen N. Byrhagen

 

Vår ref.:

Dykkar ref.:

Dato:

15/712-4/K1-230//JEN

 

29.02.2016

 Følgebrev - høyringsuttale frå Bokn kommune - nytt inntektssystem.

 Vedlagt fylgjer høyringsuttale frå Bokn kommune på forslag til nytt inntektssystem for kommunane. Høyringsuttalen skal behandlast i Bokn formannskap og Bokn kommunestyre tysdag 8. mars 2016 og vedtaka vil bli ettersendt etter politisk behandling.

 

Med helsing

Jan Erik Nygaard

rådmann

 

 

Vedlegg