Høringssvar fra Eidsberg kommune

Høringssvar - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene

Dato: 01.03.2016

Svartype: Med merknad

Det vises til høringsbrev av 17.12.2015 vedrørende forslag til nytt inntektssystem for kommunene.

Eidsberg kommunestyret behandlet saken i kommunestyret 18.02.2016 i k-sak 16/14 og fattet flertallsvedtak (19 mot 16 stemmer):

1. Eidsberg kommune er positiv til endringer som støtter opp under kommunestrukturendringer.

2. Eidsberg kommune støtter i all hovedsak høringsnotatets forslag til nye kostnadsnøkler, men ber samtidig departementet se nærmere på presisjonen på utdanningskriteriet i delkostnadsnøkkelen for barnehage.

3. Eidsberg kommune støtter prinsippene i departementets forslag til nytt strukturkriterium, men mener at kriteriets treffsikkerhet må bedres for å skille bedre mellom frivillige og ufrivillige smådriftsulemper.

4. Eidsberg kommune støtter departementets forslag til endringer i de regionalpolitiske tilskuddene slik at tilskuddene blir mer nøytrale i forhold til kommunestrukturendringer.

5. Eidsberg kommune er opptatt av å opprettholde det lokale selvstyre og mener det er viktig å ha en lokal forankring mot egne skatteinntekter. Eidsberg kommune mener dagens innretning med en fordeling mellom skatt og rammetilskudd  og symetrisk inntektsutjevning balanserer hensynet til det lokale selvstyre og muligheten til likeverdige tjenester i landet på en god måte.

Vedlagt følger saksframstilling med vedtak.

 

 

Vedlegg