Høringssvar fra Hedmark Senterkvinner

Forslag til nytt inntektssystem for kommunene

Dato: 29.02.2016

Svartype: Med merknad

Høring – Forslag til nytt inntektssystem for kommunene

Fra Hedmark Senterkvinner

 

Et nytt inntektssystem for kommune-Norge er foreslått av kommunalminister Jan Tore Sanner og regjeringen. Det foreslås store endringer som vil flytte penger fra små og mellomstore kommuner til de største kommunene. Forslagene bryter med faglige råd ved at spredtbygdhet og reiseavstander gis mindre vekt i fordeling av penger til bl.a. skole og eldreomsorg. 

Regjeringen vil skille mellom frivillige og ufrivillige smådriftsulemper. Frivillige smådriftsulemper skal ikke gis full kompensasjon. Reiseavstander benyttes for å differensiere mellom frivillig og ufrivillige smådriftsfordeler.

Forslaget innebærer også forandringer i de regionalpolitiske tilskudd som er et viktig virkemiddel i distriktspolitikken for å oppnå næringsutvikling og samfunnsutvikling. Det endelige forslag blir ikke presentert før i 2017, det gjør det vanskelig å forestille seg konsekvensene av forandringen.

Nord-Norge-tilskuddet, Namdalstilskuddet, Sør-Norge-tilskuddet og småkommunetilskuddet skal justeres. Høringsnotatet beskriver at tilskudd som gis med et fast beløp pr kommune, slik disse tilskuddene har fungert, innebærer at det gis betydelig høyere tilskudd pr.innbygger i små kommuner enn i større kommuner. Nå foreslås kun et Nord-Norge- og et Sør-Norge-tilskudd. Derfor mener regjeringen at det nå skal tas fra de små, og gis i de store kommunene.

For grunnskolen foreslås: Bosettingskriteriene sone og nabo foreslås redusert vekting, i tillegg foreslås redusert vekting på antall barn med innvandrerbakgrunn.

For pleie og omsorg foreslås: Redusert vekting av kriteriene for bosettingsmønster og antall psykisk utviklingshemmede >16 år, økt vekting av alder, mens vekting av de eldste og yngste reduseres.

Regjeringen går med dette forslaget inn for endringer som skal gjøre situasjonen vanskeligere for små kommuner til tross for at disse kommunene beviselig har økte kostnader på grunn av avstander og andre faktorer som er godt dokumenterbare. Forslaget er et inntektssystem som er mer rettet mot å presse fram kommunesammenslåinger enn i å gi folk lik tilgang på velferdstjenester.

Hedmark Senterkvinner mener at:

  • Regjeringen ikke må gjøre inntektssystemet for kommunene til et virkemiddel i kommunereformen for å presse fram kommunesammenslåing.
  • Endringer i inntektssystemet må bygge på utredninger fra offentlige utvalg som er bredt sammensatt og med medlemmer fra kompetente fagmiljøer. Forslagene må være gjenstand for en grundig høring slik at faglige og samfunnsmessige konsekvenser av endringene er gjenstand for offentlig debatt før stortinget fatter beslutninger.
  • Kommunereformen må bygge på reell frivillighet og fakta – ikke på økonomiske trusler og usikkerhet som forslag til nytt inntektssystem skaper.
  • Tvangssammenslåing av kommuner kan ikke godtas.