Høringssvar fra Skånland kommune

HØRINSSVAR - SKÅNLAND KOMMUNE - FORSLAG TIL NYTT INNTEKTSSYSTEM FOR KOMMUNENE

Dato: 29.02.2016

Svartype: Med merknad

På vegne av Skånland kommune gis slik høringsuttalelse:

 

 1. Skånland kommune mener at inntektssystemet bør være nøytralt og uten tilknytning til pågående kommunestrukturdebatt. En kobling mellom inntektssystem og kommunestruktur gir en uheldig signaleffekt og undergraver prinsippet om den ”frivillige nabopraten”. Dersom regjering/storting mener at dagens kommunestruktur er uheldig bør man gjøre noe med det, og ikke straffe innbyggere i ”frivillig små kommuner” gjennom inntektssystemet å legge til rette for at disse skal få dårligere tjenester.
 2. 2. Skånland kommune ber Regjeringen og Stortinget sørge for at inntektssystemet gir kommunene økonomiske rammebetingelser som sikrer likeverdigevelferdstjenester og som kompenserer for regionalpolitiske- og klimatiske driftsulemper og prioriteringer.
 3. Skånland kommune ber om at skatteandelen videreføres og utgjør maksimalt 40% av kommunesektorens samlede inntekter. Skånland kommune ber videre om atskatteutjamningsgraden i den symmetriske delen av inntektsutjamningen som idag er 60 %, videreføres.
 4. Skånland kommune legger til grunn at kommunene prioriterer å legge til rette fornæringsutvikling og vekst fordi dette har stor betydning for velferden tilinnbyggerne. Innføring av selskapsskatt som en kommunal inntekt fra 1. januar 2017 må utsettes til man har forskningsbasert dokumentasjon for om det finnesen sammenheng mellom selskapsskatt og kommunenes tilrettelegging for næringsutvikling.
 5. Skånland kommune går mot forslaget til strukturkriterium. Dette er svært likt Rattsøutvalgets innstilling fra NOU 2005:18 som da ble avvist politisk. I forslaget til innretning av det nye strukturkriteriet taper Skånland kommune en betydelig del av basistilskuddet, ettersom Regjeringen definerer Skånland kommune som frivillig liten og for å være en kommune med store smådriftsulemper. Helheten i vurderingen av systemvirkningene av innføringen av strukturkriteriet synes mangelfull belyst og ikke tilstrekkelig konsekvensvurdert. Dersom strukturkriterium likevel vedtas, bør grensen settes på 16,3 km.
 6. Det er en betydelig nedvekting av kriteriet for psykisk utviklingshemmede 16 år og over. I kommentarene presiseres det at en mulig feilårsak kan være at man ikke greier å fange opp hele effekten av kriteriet gjennom de analyser som er gjort. På denne bakgrunn mener Skånland kommune at det vil være feil å foreta en så vidt stor nedvektig som forslaget innebærer, og vil anbefale at dette beholdes slik det er inntil nærmere analyser er foretatt.
 7. Skånland kommune krever at innslagspunktet for tilskudd til ressurskrevende tjenester må justeres ned tilsvarende nedvektingen av kriteriet psykisk utviklingshemmede 16 år og over.
 8. For barnehager mener Skånland kommune at dagens utdanningskriterium bør erstattes med foreslått kriterium for heltidsansatte 20-44 år. Dette oppfattes som et mer logisk kriterium ut i fra dagens barnehageetterspørsel.
 9. Det gis i dag rammetilskudd pr. innbygger for antall innbyggere i aldersgruppen 6-15 år. Der hvor f.eks barnehjem plasserer innbyggere i denne aldersgruppen i en annen kommune, blir disse barna registrert som innbyggere i den nye kommunen. Det anses derfor uheldig at kommunen som fattet vedtak må refundere den nye kommunen etter gjesteelevsats når den nye kommunen får kompensasjon gjennom rammetilskudd. Ordning i særlov bør derfor avvikles.
 10. Inntektssystemet er en helhet og det er vanskelig å vurdere de konkrete modeller før fremtidig modell for regionaltilskudd er klarlagt. Skånland kommune mener at Nord-Norge tilskuddet må opprettholdes minimum på dagens nivå.
 11.  Forslaget til nytt inntektssystem mangler avklaring på hvilke regler som skal gjelde i perioden 2017-2019 for kommuner som innen 30.6.2016 fatter vedtak om å slå seg sammen fra 1.1.2020. Dette må avklares.
 12. Skånland kommune mener prinsipielt at en prosess rundt endring av inntektssystemet bør skje gjennom en bredere og grundigere prosess, hvor kommunene gjennom KS gir en større rolle.

 

Høringsuttalelsen behandles endelig av Formannskapet i Skånland i møte 9.3.16.

 

Torbjørn Simonsen                                                               

Rådmann