Høringssvar fra Råde Kommune

Høringssvar på nytt inntektssystemt fra Råde Kommune

Dato: 19.02.2016

Svartype: Med merknad

Råde kommune behandlet forslaget til nytt inntektssystem i Kommunestyret sak 002/16 den 18.2.2016.

Kommunestyret i Råde har følgende innspill og høringssvar til forslaget:

  1. Råde kommune er generelt positiv til forslag om et mer rettferdig inntektssystem. Det er viktig med et forutsigbart system som utjevner skjevheter uavhengig av kommunestørrelse og som gir incitamenter for en robust og framtidsrettet organisering.
  2. Råde kommune ser seg derimot ikke tilfreds med at forslag til nytt inntektssystem for kommunene vil gi Råde kommune en årlig inntektsreduksjon på ca 5,5 mill kroner, tilsvarende 1,2% av kommunens samlede inntekter.
  3. Råde kommune har nøkterne tjenester og en stram økonomi. Råde kommune har vedtatt nødvendige investeringer i skolene i perioden 2016-19. Dette viser seg i økonomiplanen for 2016-19 som viser negative netto driftsresultater mot slutten av perioden. Kommunestyret har vedtatt at det skal gjennomføres kostnadsreduserende tiltak i perioden. En inntektsreduksjon på 5,5 mill. kroner vil føre til at de kostnadsreduserende tiltakene vil måtte bli enda større, og dermed fare for dårligere tjenester.
  4. Råde Kommune finner det bekymringsfullt at nytt inntektssystem er foreslått å tre i kraft allerede fra 1.1.2017. Dette gir kommunen svært kort frist til å finne mulige innsparingsområder i en allerede stram kommuneøkonomi.