Høringssvar fra Kvinesdal kommune

Kvinesdal kommune

Dato: 19.02.2016

Svartype: Med merknad

Formannskapets innstilling
Kvinesdal kommune har følgende høringsuttalelse:
 Utforming av nytt inntektssystem må gjøres nøytralt uten direkte tilknytning til
kommunereform og debatten om kommunesammenslåinger
 Kommunen har følgende innvending mot endringer i kostnadsnøkkelen.
Psykisk utviklingshemmende 16 år og over bør ikke justeres ned
 Kvinesdal kommune mener at innføring av strukturkriteriet fører til for store
omfordelingsvirkninger.
 For kommuner som velger å slå seg sammen bør det, dersom foreslåtte
endringer i basiskriteriet og småkommunetilskuddet blir vedtatt, innarbeides
en kompensasjon for bortfall av basistilskuddet og smådriftsulemper i
perioden 2017-2020, inntil den nye kommunen er etablert.
 Differensieringen av Distriktstilskudd Sør- Norge må opprettholdes minimum
på dagens nivå.
 Hensynet til det lokale selvstyret og lokal forankring av inntekter er et
avgjørende og grunnleggende prinsipp for videre finansiering av
kommunesektoren. Inntektsordningene som tilgodeser Kvinesdal kommune er
i hovedsak begrunnet i at kommuner som avstår verdifulle naturressurser til
storsamfunnet har et legitimt krav på en andel av den verdiskapningen som
finner sted. Skatte- og avgiftsordninger som i dag holdes utenfor
inntektsutjevningen, eksempelvis eiendomsskatt, konsesjonsavgifter og
konsesjonskraft, må holdes utenfor i fremtiden.
 Kvinesdal kommune støtter regjeringens ønske om å styrke den lokale
beskatningsretten, men mener forslaget om ny modell for selskapsskatt bør
utvides til også å omfatte økt virksomhet innenfor naturbaserte næringer.

Vedlegg