Høringssvar fra Grue kommune

Høring - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene

Dato: 29.02.2016

Svartype: Med merknad

HØRING –

FORSLAG TIL NYTT INNTEKTSSYSTEM FOR KOMMUNENE

Høringsuttalelse fra Grue Kommune

 

JA til likhet for by og land

NEI til økonomiske straffetiltak for små kommuner og spredtbygde strøk

 

Viser til Kommunal- og moderniseringsdepartementet høring av 16. desember 2015 om forslag til nytt inntektssystem for kommunene.

Det foreslås store endringer bl.a. på 3 viktige områder: 

  • Forslag om at basistilskuddet, som alle kommuner får i dagens system, reduseres med utgangspunkt i et nytt strukturkriterium basert på reiseavstander for å nå 5000 innbyggere. Regjeringen vil skille mellom frivillige og ufrivillige smådriftsulemper. Frivillige smådriftsulemper skal ikke gis full kompensasjon.
  • Det foreslås vesentlige endringer i den betydning folketall i ulike alders- og sosiale grupper har i kostnadsutjevningen mellom kommunene. For pleie og omsorg foreslås: Redusert vekting av kriteriene for bosettingsmønster og antall psykisk utviklingshemmede >16 år, økt vekting av alder, mens vekting av de eldste og yngste reduseres.
  • Endringer i vekter for basiskriteriet, sonekriteriet, landbrukskriteriet og urbanitetskriteriet. For grunnskolen foreslås: Bosettingskriteriene sone og nabo foreslås redusert vekting, i tillegg foreslås redusert vekting på antall barn med innvandrerbakgrunn.

Dette er et utvalg av de forslag som kan tenkes gir størst konsekvenser for kommunene. Det er foreslått flere alternativer og også andre endringer som det ikke gås spesifikt inn på her.

 

Forslagene bryter med faglige råd ved at spredtbygdhet og reiseavstander gis mindre vekt i fordeling av penger til bl.a. skole og eldreomsorg. Konsekvensen av å redusere basistilskuddet til mange av kommunene og fordele disse inndragningene til kommunene etter befolkningstall, vil ha karakter av å ta fra mange små og gi til de aller største.

Forslaget innebærer også forandringer i de regionalpolitiske tilskudd som er et viktig virkemiddel i distriktspolitikken for å oppnå næringsutvikling og samfunnsutvikling.

 

I forslaget er det stor usikkerhet knyttet til datagrunnlaget og bruken av det, og det er ikke mulig på en klar måte å se hvilke konsekvenser endringene vil ha for den enkelte kommune.

Regjeringen går med dette forslaget inn for endringer som kan gjøre situasjonen vanskeligere for små kommuner til tross for at disse kommunene beviselig har økte kostnader på grunn av avstander og andre faktorer som er godt dokumenterbare. Forslaget er et inntektssystem som er mer rettet mot å presse fram kommunesammenslåinger enn i å gi folk lik tilgang på velferdstjenester.

Formannskapet i Grue kommune mener:

  • Endringer i inntektssystemet må bygge på utredninger fra offentlige utvalg som er bredt sammensatt og har ekspertise fra ulike fagmiljøer. Forslagene må være gjenstand for en grundig høring, slik at faglige og samfunnsmessige konsekvenser av endringene er gjenstand for offentlig debatt, før stortinget fatter beslutninger.
  • Regjeringen må ikke gjøre inntektssystemet for kommunene til et virkemiddel i kommunereformen for å presse fram kommunesammenslåing. Kommunereformen må bygge på reell frivillighet og fakta – ikke på økonomiske trusler og usikkerhet som forslag til nytt inntektssystem skaper.
  • Det må gjennomføres en forsvarlig faglig utredning av det kommunale inntektssystemet og konsekvenser av forandringer. Dette er avgjørende for at det skal gis likeverdig tjenester i hele landet, og sikre effektiv og hensiktsmessig finansiering av kommunale tjenester.