Høringssvar fra Askim kommune

Høringssvar nytt inntektssystem for kommunene - Askim kommune

Dato: 23.02.2016

Svartype: Med merknad

Viser til bystyrevedtak 08/16 fra Askim kommune:

  1. Askim kommune støtter et nytt inntektssystem som fremmer robuste kommuner som er rustet til endringer i demografi og endringer i tjenestebehov.
  2. Askim kommune støtter et nytt inntektssystem som graderer basistilskuddet gjennom strukturkriteriet for å skille mellom frivillig og ufrivillig smådriftsulemper.
  3. Askim kommune støtter et nytt inntektssystem som gjennom endring av grenseverdien på strukturkriteriet lik 25,4 km ivaretar og støtter opp om endringer til større kommuner etter kommunereformen.
  4. Askim kommune mener at ny modell for selskapsskatt bør utvides til også å omfatte økt virksomhet innenfor naturbaserte næringer. I den foreslåtte modellen tilgodeses kun kommuner med næringsvirksomhet som medfører sysselsetting, og utbygging av naturressursbaserte næringer medfører normalt ikke økt sysselsetting i utbyggingskommunene. For øvrig bør den løpende reduksjonen av realverdien av naturressursskatten som har stått på 1,1 øre/kWH siden 1997 indeksreguleres.