Høringssvar fra Ørland kommune

Forslag til nytt inntektssystem fra 2017 - høring - Fsak 16/4 - 12.02.2016

Dato: 18.02.2016

Svartype: Med merknad

Formannskapet vedtar følgende høringsuttalelse på forslag til nytt inntektssystem for kommunene:

Strukturkriteriet   

Dagens inntektssystem svekker insentivene til frivillig kommunesammenslåing, og det virker fornuftig at det etableres en form for «strukturkriteriet» som gjør inntektssystemet mer nøytralt i forhold til kommunestruktur. Dette begrunnes også med at interkommunalt samarbeid settes under stadig større press i forhold til politisk styring, og vil ikke være et reelt alternativ til større kommuner.

Det kan oppstå situasjoner der en kommune ønsker å slå seg sammen med nabokommunene, men uten at nabokommunene ønsker en sammenslåing. De kommunene som er positive til sammenslåing kan ikke defineres som «frivillig» små, og i slike tilfeller må det etableres en praksis om at det gis skjønnsmidler eller andre tilskudd som kompensasjon for tap av tilskudd gjennom strukturkriteriet.

Slik strukturkriteriet nå er operasjonalisert, vil det ikke gi de effekter som har vært signalisert fra regjeringen tidligere i forhold til kommunestruktur og størrelser på kommunene. Det er tidligere sagt at kommunene burde ha minimum 10.000 – 15.000 innbyggere, mens i forhold til kriteriet vil det være kommuner under 3.000 innbygger og kommuner over 20.000 innbyggere som tjener på nytt inntektssystem. Kriteriet kan bidra til en fremtidig kommunestruktur med små utkantkommuner og store sentrale kommuner, og dette kan igjen sette press på prinsippet om generalistkommuner.

Virkningene av strukturkriteriet går for langt, og kriteriet må omarbeides slik at inntektssystemet gir insentiver og virkninger i forhold til de kommunestørrelser som har vært beskrevet fra bl. annet ekspertutvalget tidligere.

Regionalpolitisk tilskudd 

 

Argumentasjonen rundt endringer i regionalpolitiske tilskudd virker fornuftige i forhold til at tilskuddene spisses mot kommuner med utfordringer, og at tilskuddene fordeles i hht innbyggertall og dermed gjøres mere nøytral i forhold til kommunestruktur.

Endringer i skatteelementene i inntektssystemet

 

Virkningene av disse endringene er ikke kjent, men det er viktig at kommunene har intensiver til å utvikle næringsliv og vekst i egen kommunene. Det vil gjennom dette også være opp til kommunene selv å skape verdier gjennom økt næringsutvikling i kommunen.